งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques
สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 ทักษะการเร้าความสนใจ
การเร้าความสนใจมีจุดประสงค์ที่สำคัญคือ 1. ให้ผู้เรียนด้วยมีความสุข 2. กระตุ้นการเรียนรู้ 3. ทำให้เกิดความพร้อมตลอดเวลา 4. มีความสนใจบทเรียนอยู่เสมอ 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 6. การเรียนการสอนมีความหมาย 7. เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์

3 ทักษะการเร้าความสนใจ
เทคนิคการเร้าความสนใจอาจกระทำได้หลายวิธี 1. การใช้วาจาและน้ำเสียง 2. การใช้สื่อ 3. การใช้เพลง 4. การเล่าเรื่อง 5. ท่าทางประกอบ 6. การใช้เกมส์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการสอน Teaching Skills and Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google