งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 1 DISPLAY identifier-1, identifier-2 … literal-1 literal-2 [ UPON mnemonic-name ]  ตัวอย่าง DISPLAY STUDENT-NAME. DISPLAY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 1 DISPLAY identifier-1, identifier-2 … literal-1 literal-2 [ UPON mnemonic-name ]  ตัวอย่าง DISPLAY STUDENT-NAME. DISPLAY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 1 DISPLAY identifier-1, identifier-2 … literal-1 literal-2 [ UPON mnemonic-name ]  ตัวอย่าง DISPLAY STUDENT-NAME. DISPLAY “MY NAME IS”.

3 คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 2 DISPLAY (position-spec) identifier … literal ERASE [ UPON mnemonic-name ]   ตัวอย่าง DISPLAY (5, 10) TAX. DISPLAY (10, 10) “SALARY : ”.

4 คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 3 DISPLAY screen-name position-spec มีรูปแบบคือ ( LIN [{ } integer-1 ] COL [ { } integer-3 ] ) integer-2 integer-4 mnemonic-name must be defined in the SPECIAL-NAMES paragraph of the CONFIGURATION SECTION ± ±  

5 คำสั่ง ACCEPT รูปแบบที่ 1 ACCEPT identifier ตัวอย่าง ACCEPT STUDENT- NO.

6 คำสั่ง ACCEPT รูปแบบที่ 2 ACCEPT identifier FROM DATE DAY TIME LINE NUMBER ESCAPE KEY ตัวอย่าง ACCEPT Y-M-D FROM DATE.

7 คำสั่ง ACCEPT รูปแบบที่ 3 ACCEPT (position-spec) identifier [ WITH ZERO-FILL ] SPACE-FILL LEFT-JUSTIFY RIGHT-JUSTIFY PROMPT UPDATE LENGTH-CHECK AUTO-SKIP BEEP NO-ECHO EMPTY-CHECK

8 คำสั่ง ACCEPT รูปแบบที่ 4 ACCEPT screen-name [ ON ESCAPE imperative statement ] ตัวอย่าง ACCEPT MENU-SCREEN.

9 SCREEN SECTION level-number [screen-name] [ BLANK SCREEN ] [ LINE NUMBER IS [ PLUS ] integer-1 ] [ COLUMN NUMBER IS [ PLUS ] integer-2 ] [ BLANK LINE ] [ BELL ] UNDERLINE REVERSE-VIDEO HIGHLIGHT BLINK [ [ VALUE ] IS literal-1 ] PICTURE IS char-string PIC

10 SCREEN SECTION ( ต่อ ) [ FROM literal-2 TO identifier-2 identifier-1 [ USING identifier-3 [ BLANK WHEN ZERO ] JUSTTIFIED RIGHT JUST [ AUTO ] [ SECURE ] [ REQUIRED ] [ FULL ]

11 คำสั่ง SELECT รูปแบบ SELECT file-name ASSIGN TO DISK ORGANIZATION IS INDEXED SEQUENTIAL ACCESS MODE IS RANDOM DYNAMIC RECORD KEY IS data- name-1 [ FILE STATUS IS data- name-2 ]

12 คำสั่ง READ รูปแบบ 1 READ file-name [ NEXT ] RECORD [ INTO identifier ] [ AT END imperative- statement ] ไม่มี NEXT อ่านแบบ Sequential เมื่อ access mode sequential มี NEXT อ่านแบบ Sequential เมื่อ access mode dynamic ตัวอย่าง READ MASTER-FILE NEXT RECORD AT END PERFORM TOTAL-ROUTINE.

13 คำสั่ง READ รูปแบบ 2 READ file-name RECORD [ INTO identifier ] [ KEY IS data-name ] [ INVALID KEY imperative-statement ] อ่านแบบ Indexed โดยจะอ่านข้อมูล ตามค่า key ที่ระบุไว้ ตัวอย่าง READ STUDENT-FILE RECORD INVALID KEY DISPLAY “ERROR”.

14 คำสั่ง WRITE รูปแบบ WRITE record-name [ FROM identifier ] [ INVALID KEY imperative-statement ] ตัวอย่าง WRITE STUDENT-RECORD INVALID KEY DISPLAY “DUPLICATE KEY”.

15 คำสั่ง REWRITE รูปแบบ REWRITE record-name [ FROM identifier ] [ INVALID KEY imperative-statement ] ตัวอย่าง REWRITE CUST-REC INVALID KEY PERFORM WRITE-NEW-REC.

16 คำสั่ง DELETE รูปแบบ DELETE file-name RECORD [ INVALID KEY imperative-statement ] ตัวอย่าง DELETE EMP-REC RECORD INVALID KEY PERFORM NO- RECORD.

17 คำสั่ง START รูปแบบ START file-name EQUAL TO = KEY IS GREATER THAN data-name > NOT LESS THAN < [ INVALID KEY imperative-statement ] ตัวอย่าง START BOOK-FILE KYE IS > BOOK-NO.

18 คำสั่ง CALL รูปแบบ CALL literal [ USING data-name-1 [, data-name-2 ] … ตัวอย่าง CALL “UPDATE”. CALL “REPORT” USING START-KEY. คำสั่ง EXIT PROGRAM รูปแบบ EXIT PROGRAM

19 I-O permitted with INDEXED Files ACCESSProcedure Open Option In Effect MODE IS StatementINPUT OUTPUTI-O SEQUENTIALREAD X X WRITE X REWRITE X START X X DELET X RANDOMREAD X X WRITE X X REWRITE X START DELETE DYNAMICREAD X X WRITE X X REWRITE X START X X DELETE X


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง DISPLAY รูปแบบที่ 1 DISPLAY identifier-1, identifier-2 … literal-1 literal-2 [ UPON mnemonic-name ]  ตัวอย่าง DISPLAY STUDENT-NAME. DISPLAY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google