งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้สอน อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้สอน อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้สอน อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้สอน อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง

2

3 ปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชน
งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนภายนอกโรงเรียน มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเกื้อกูลกับวิถีชีวิตของชุมชน

4 การให้ชุมชนมีส่วนร่วม. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาในสถานศึกษา
การให้ชุมชนมีส่วนร่วม * นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาในสถานศึกษา * ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
มาตรา : ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

6 การบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
เน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

7 หลักการ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม เดวิส และนิวสตรอม : การมีส่วนร่วม เป็นเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วคิดช่วยเหลือกัน และร่วมรับผิดชอบ

8 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ :การมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความผูกพันกับภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม

9 เฮ้าส์ และมิทเชล : การมีส่วนร่วมในทฤษฎีวิถีทางเป้าหมาย เน้นพฤติกรรมผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership)

10 คว้า รูม และเยทตัน : อธิบายลักษณะ ผู้นำภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่าผู้นำแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่างกันไป 5 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

11 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
เกิดกระบวนการกลุ่ม เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นคุ้มค่า ร่วมตรวจสอบการทำงานตามข้อตกลง สร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อส่วนรวม

12 ชุมชน : หมายถึง บุคคล ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ชุมชนจึงรวมถึงทุกคน ทุกองค์การ และทุกหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

13 ชุมชน แบ่งได้ 2 ระบบ 1. ชุมชนชนบท 2. ชุมชนเมือง
ชุมชน แบ่งได้ 2 ระบบ ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง

14 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

15 ยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน เยี่ยมบ้าน บริการอาคาร สถานที่ จัดกิจกรรมงานประเพณีร่วมกับชุมชน

16 ดึงภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้แก่ นักเรียน
ผู้บริหารควรสนใจกิจกรรมชุมชนให้มาก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ โรงเรียน

17 ผู้บริหาร และครู ควรเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ นักเรียน คนชรา พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน

18 แนวทางสำหรับผู้บริหาร
* ดำเนินการด้วยความบริสุทธ์ใจ * ทำอย่างต่อเนื่อง * ทำด้วยความเรียบง่าย * ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ * รู้จักปรับตัวเข้าหากัน * มีความยืดหยุ่น

19 แหล่งที่มาของปัญหา ได้แก่
แหล่งที่มาของปัญหา ได้แก่ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากการบริหารโครงการต่าง ๆ เรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บทบาทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20 ที่มาของปัญหาความร่วมมือกับชุชมชน
ปัญหาจากทางโรงเรียน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง การเดินทางไม่สะดวก กฎเกณฑ์มากเกินไป

21 ที่มาของปัญหาความร่วมมือกับชุชมชน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แหล่งวิทยาการไม่ตรงความต้องการ ร.ร. แหล่งวิทยาการไม่เข้าใจแนวทางความ ร่วมมือกับโรงเรียน

22 หลักการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
เรียนรู้ชุมชน ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต่อเนื่อง ใช้กระบวนการสัมพันธ์ 2 ทาง วิธีการหลากหลาย ง่าย คล่องตัว

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้สอน อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google