งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก “ซ่อมบำรุงเดลิเวอร์รี่” กลุ่มช่างประปา

2 ประเภทโครงการ ต่อยอดโครงการเดิม โครงการเดิม

3 หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน
ปัจจุบันการให้บริการเชิงรุก “ซ่อมบำรุงเดลิเวอรรี่” ได้ ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้มองเห็นว่าโครงการที่ทำอยู่ใน ปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินงานไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีผล การตอบรับดี จึงได้ริเริ่มที่จะจัดทำ preventive maintenance ขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อได้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาล ประปา ประจำสำนักงาน อาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบสภาพอายุงาน ของวัสดุ อุปกรณ์ ใน สำนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ของช่างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชำนาญ มากขึ้น

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
อัตราการทำ preventive maintenance ของระบบประปา ให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด อัตราการซ่อมของงานช่างประปา อัตรา ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและหน่วยงาน

6 แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตของโครงการ 8 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 8 เดือน

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 1
นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง ที่ปรึกษากลุ่ม ซ่อมบำรุง 2 นายพายัพ จันตา ประธานกลุ่ม 3 นายสมยศ อยู่เงิน เลขานุการ 4 นายชูชาติ บุญเกิด สมาชิก 5 นายวิชกี้ บุตรละคร 6 นายณัฐพล การศาสตร์ 7 นายสัมฤทธิ์ ตรีสาร 8 นายฐณะวัฒน์ ทรัพย์สิน

8 การประเมินผลโครงการ มีการประเมินผลทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูล นำมาประกอบ กับการวิเคราะห์ หามูลเหตุในการตัดสินใจในการจัดการขั้น ต่อไป

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการชำรุดสูญเสีย การเกิดอุบัติภัยและอุบัติเหตุเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายบางประการที่อาจก่อให้เกิดการเสียหายในอนาคต เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ให้มีความชำนาญในงานที่ ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
โครงการได้สรุปหาสาเหตุและได้ทำการปรับปรุง กับปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างละเอียดรอบครอบและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ มาตรฐาน ทางวิศวกรรม และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยใน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการผิดพลาดที่น้อยที่สุด

11 สรุปการขยายผลหรือการปรับปรุงที่เพิ่มเติมจากโครงการปีที่แล้ว
จากโครงการที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราได้ให้บริการงานซ่อมแบบเชิงรุกโดยทำ เป็นทีม และทางโครงการได้ขยายผลต่อยอดให้เพิ่มจากเดิมโดยการจัดการทำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) ของระบบประกอบอาคาร ของอาคารจามจุรี1 ถึง อาคารจามจุรี 5 และจะต่อยอด ไปยังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

12 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
ลำดับ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี หมายเหตุ 1 ระบบประปา 1.1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน/บนดิน/บนดาดฟ้าอาคาร -สภาพถังและฝาปิด - เปิดถังเก็บน้ำ -สภาพท่อน้ำเข้า - ออก จากถังเก็บน้ำ -สภาพประตูน้ำเข้า-ออก จากถังเก็บน้ำ -การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ 1.2 เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบ -สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบ -สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียงดัง,สั่นสะเทือน,รั่วซึม -สภาพการทำงานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ -ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ -สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ -สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่นประตู 1.3 ระบบท่อประปา -การรั่วซึมของท่อประปา -สภาพประตูน้ำของระบบประปา

13 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (ต่อ)
ลำดับ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี หมายเหตุ 2 ระบบระบายน้ำในอาคาร 2.1 ท่อระบายน้ำเสีย -สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ -การรั่วซึมของท่อ -การอุดตันในท่อ -สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ -ที่ดักกลิ่น -ช่องรับน้ำ (FD.) -ช่องเปิดล้างท่อ(CO.) -สภาพช่องท่อ -กลิ่นและความอับชื้น -การป้องกันหรือกำจัดหนูและแมลงสาบในช่องท่อ -การป้องกันควันและไฟลามในช่องท่อ 2.2 ท่อระบายน้ำฝน

14 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างประปา

15 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างประปา

16 จบการนำเสนอ ถาม-ตอบ = ?


ดาวน์โหลด ppt งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google