งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
การเบิกจ่ายทันใจ แผนกบัญชีทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร gl.cubook.chula.ac.th

2 หลักการและเหตุจูงใจในการทำโครงการ
เพื่อให้สาขามีเงินสดย่อยใช้จ่ายเพียงพอในการดำเนินการ

3 วัตถุประสงค์การเบิกจ่ายทันใจ
1. เพื่อให้การเบิกจ่ายคืนเงินสดย่อยเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ 2. ตรวจสอบประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้ทันที เมื่อได้รับเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ 3. สร้างความประทับใจ ในการให้บริการต่อสาขา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด ค่าปัจจุบัน ค่าเป้าหมาย อัตราการทำเอกสารเบิกจ่ายของสาขา ถูกต้อง 80 % % ระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อยให้แต่ละสาขา วัน วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร) อัตราหมุนเวียนเงินสดย่อยของแต่ละสาขามีสภาพคล่อง 80% % กำหนดเสร็จ 15 ตุลาคม 2554

5 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
X1 ………………… ... ……………… ……………………… เบิกจ่ายล่าช้า พนักงานเข้า-ออกบ่อย X3 เอกสารไม่ครบ X2 เอกสารล่าช้า -พนักงานไม่มีความเข้าใน ขั้นตอนการทำงาน -เอกสารส่งกลับไปแก้ไข -การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน -ไม่มีเอกสารลงประวัติการซ่อม -เอกสารสูญหายระหว่างทาง -ไม่มีใบเสร็จรับเงิน -ลายเซ็นไม่ครบถ้วนและลงบัญชีไม่ถูกต้อง -เอกสารประกอบอ้างอิงไม่ถูกต้อง

6 จัดทำคู่มือการทำงาน(อย่างง่าย) จัดทำแบบฟอร์มสรุปเอกสาร
แผนการแก้ไขปรับปรุง สรุปรายงาน จัดทำแบบฟอร์มสรุปเอกสาร

7 การเบิกเงินสดย่อย AS-IS
Process การเบิกเงินสดย่อย AS-IS สาขา ผจก.สาขา GL การเงิน ตรวจ สอบเอกสาร YES ใบสำคัญสั่งจ่าย ทำเช็ค เอกสารขอเบิก อนุมัติ NO โอนเงิน แก้ไขเอกสาร Take Time

8 การเบิกเงินสดย่อย TO-BE 1-2 Month
Process การเบิกเงินสดย่อย TO-BE 1-2 Month สาขา ผจก.สาขา GL การเงิน ตรวจ สอบเอกสาร YES ใบสำคัญสั่งจ่าย ทำเช็ค เอกสารขอเบิก อนุมัติ NO แก้ไขเอกสาร โอนเงิน รายงานเอกสารไม่ครบ Reduce Time

9 การเบิกเงินสดย่อย TO-BE Long Term
Process การเบิกเงินสดย่อย TO-BE Long Term สาขา ผจก.สาขา GL การเงิน NO เอกสารขอเบิก เช็ค ความถูกต้อง อนุมัติ ทำเช็ค YES ตรวจ สอบเอกสาร YES ใบสำคัญสั่งจ่าย โอนเงิน NO Reduce Time

10 สรุปผลการดำเนินงาน หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงาน 1
อัตราการทำเอกสารเบิกจ่ายของสาขา ถูกต้อง ถูกต้อง 95 % 2 ระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อยให้แต่ละสาขา 3 วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร) 3 อัตราหมุนเวียนเงินสดย่อยของแต่ละสาขามีสภาพคล่อง มีสภาพคล่อง 95 %


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google