งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Flip Album

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Flip Album"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Flip Album
วิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเทคโนโลยี ชื่อผู้จัดทำ นางสาวอรวรรณ โคตรภูธร โรงเรียน บ้านวังผือ-ขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

2 สาระสำคัญ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน การสอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และในปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึง กับการอ่านหนังสือทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจและสามารถอธิบายการใช้งานโปรแกรม Flip Album ได้ 2. สามารถใช้โปรแกรม Flip Album ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

4 สารบัญ สาระสำคัญ ก จุดประสงค์การเรียนรู้ ข สารบัญ ค แบบทดสอบก่อนเรียน 4 แนะนำโปรแกรม 14 การจัดรูปแบบหนังสือ 18 การแทรกไฟล์ภาพ/มัลติมีเดีย 26 การปรับแต่งหนังสือ 27 การบันทึกผลงาน 30 แบบทดสอบหลังเรียน 33 หนังสืออ้างอิง 43 ประวัติผู้จัดทำ 44

5 4 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. ถ้าต้องการสร้างหนังสือเล่มใหม่ใช้คำสั่งใด? ก. File > Save Book ข. File > Create Book ค. File > New Book ง. File > Open Book

6 แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ถ้าต้องการเพิ่มหน้าเอกสารให้กับหนังสือใช้คำสั่งใด
5 แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ถ้าต้องการเพิ่มหน้าเอกสารให้กับหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Edit > Insert page ข. Edit > Save page ค. Edit > Create page ง. Edit > Delete page

7 แบบทดสอบก่อนเรียน 3. ถ้าต้องการเพิ่มข้อความลงในหนังสือใช้คำสั่งใด
6 แบบทดสอบก่อนเรียน 3. ถ้าต้องการเพิ่มข้อความลงในหนังสือใช้คำสั่งใด ก. File > Insert File ข. File > Insert Annotation ค. File > Insert Font ง. File > Insert Image

8 แบบทดสอบก่อนเรียน 4. การแทรกภาพ/วิดีโอลงในหนังสือใช้คำสั่งใด
7 แบบทดสอบก่อนเรียน 4. การแทรกภาพ/วิดีโอลงในหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Edit > Insert media > Video ข. Edit > Insert media > Media ค. Edit > Insert media > Picture ง. Edit > Insert media > Media object

9 แบบทดสอบก่อนเรียน 5. การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลังของหนังสือใช้คำสั่งใด
8 แบบทดสอบก่อนเรียน 5. การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลังของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Page Margin ข. Option > Set Book Option > Display ค. Option > Set Book Option > Page Background ง. Option > Set Book Option > Book cover

10 แบบทดสอบก่อนเรียน 6. การตั้งค่าหน้ากระดาษของหนังสือใช้คำสั่งใด
9 แบบทดสอบก่อนเรียน 6. การตั้งค่าหน้ากระดาษของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Book cover ข. Option > Set Book Option > Page Background ค. Option > Set Book Option > Display ง. Option > Set Book Option > Page Margin

11 แบบทดสอบก่อนเรียน 7. การเปลี่ยนสันปกของหนังสือใช้คำสั่งใด
10 แบบทดสอบก่อนเรียน 7. การเปลี่ยนสันปกของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Book Back ข. Option > Book Blank ค. Option > Book Sheet ง. Option > Book Binder

12 แบบทดสอบก่อนเรียน 8. การแทรกเสียงลงทั้งเล่มหนังสือใช้คำสั่งใด
11 แบบทดสอบก่อนเรียน 8. การแทรกเสียงลงทั้งเล่มหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Music ข. Option > Set Book Option > Audio ค. Option > Set Book Option > Video ง. Option > Set Book Option > Sound

13 แบบทดสอบก่อนเรียน 9. การสร้างแผ่นซีดีใช้คำสั่งเมนูใด
12 แบบทดสอบก่อนเรียน 9. การสร้างแผ่นซีดีใช้คำสั่งเมนูใด ก. CD Maker > Build Album CD ข. CD Maker > Create Album CD ค. CD Maker > Save Album CD ง. CD Maker > New Album CD

14 13 แบบทดสอบก่อนเรียน 10.หากเกิดข้อผิดพลาดในการสร้าง CD จะต้องแก้ไขที่ไฟล์ใด ก. .Opc ข. .Opf ค. .Ops ง. .Opd

15 แนะนำโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม 14
5 6 7 8 9 10 1 หมายเลข 1 แถบชื่อโปรแกรม Title Bar หมายเลข 2 แถบเมนู Menu Bar หมายเลข 3 แถบเครื่องมือ Tool Bar หมายเลข 4 ไอคอนสร้างหนังสือเล่มใหม่ New Book หมายเลข 5 เปิดหนังสือที่เคยสร้างไว้ Open Book หมายเลข 6 แทรกรูปภาพและมัลติมีเดีย Insert Media หมายเลข 7 แทรกข้อความ มี 2แบบ คือ ปกซ้าย ปกขวา หมายเลข 8 เปิด-ปิดเสียงเพลง Enable/Disable sound หมายเลข 9 กำหนดค่าให้หนังสือเปิดอัตโนมัติ หมายเลข 10 กำหนดการเลือกวัตถุ Select Object 2 3

16 คำศัพท์ใหม่ E-book อ่านว่า อี – บุ๊ค
15 คำศัพท์ใหม่ E-book อ่านว่า อี – บุ๊ค Flip Album อ่านว่า ฟลิบ – อะ – ละ - บั้ม

17 16 สาระชวนคิด E-Book กับ Flip Album มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

18 ช่วยคิด E – book คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างขึ้น จากโปรแกรม Flip Album ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ในการพัฒนาและออกแบบมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการใส่วิดีโอประกอบ เพื่อทาให้การนาเสนอผลงาน หรือสื่อการเรียนการสอนดู มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านมากขึ้น

19 การจัดรูปแบบหนังสือ เริ่มสร้างหนังสือเล่มใหม่
18 การจัดรูปแบบหนังสือ เริ่มสร้างหนังสือเล่มใหม่ การสร้างหนังสือเล่มใหม่ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 คลิกที่แถบเมนู Menu Bar>>เลือกคำสั่ง New Book วิธีที่ 2 คลิกเลือกไอคอน Create a new book วิธีที่ 3 ใช้คำสั่งบนแป้นพิมพ์โดยกด Ctrl + N เพียงเท่านี้เราก็จะได้หนังสือเล่มใหม่ที่พร้อมจะสร้างเนื้อหากันแล้วนะค่ะ วิธีที่ 1

20 การจัดรูปแบบหนังสือ การจัดรูปแบบปกหน้า - หลัง
19 การจัดรูปแบบหนังสือ การจัดรูปแบบปกหน้า - หลัง การจัดรูปแบบปกหน้า – หลังของหนังสือ ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ คลิกเลือกเมนู Option บนแถบเมนู >> เลือกคำสั่ง Set Book Option >> เลือกหัวข้อ Book cover แล้วปรับแต่งรูปแบบให้สวยงาม

21 การจัดรูปแบบหนังสือ การเพิ่มหน้าเอกสาร การลบหน้าเอกสาร
20 การจัดรูปแบบหนังสือ การเพิ่มหน้าเอกสาร คลิกเมนู Edit >>> เลือกคำสั่ง Insert page * เลือก Left Page ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือ * เลือก Right Page ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทางด้านขวามือ * เลือก Multiple Page ถ้าต้องการเพิ่มที่ละหลาย ๆ หน้าพร้อมกัน การลบหน้าเอกสาร คลิกเมนู Edit >>> เลือกคำสั่ง Delete page * เลือก Left Page ถ้าต้องการลบหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือ * เลือก Right Page ถ้าต้องการลบหน้ากระดาษทางด้านขวามือ

22 การจัดรูปแบบหนังสือ การเพิ่มข้อความ
21 การจัดรูปแบบหนังสือ การเพิ่มข้อความ คลิกเมนู Edit >>> เลือกคำสั่ง Insert Annotation >>> เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์ว่าจะพิมพ์หน้าด้านขวาหรือด้านซ้าย >>> พิมพ์ข้อความและตกแต่งตามความเหมาะสม

23 การจัดรูปแบบหนังสือ การใส่สันปกหนังสือ
22 การจัดรูปแบบหนังสือ การใส่สันปกหนังสือ การใส่สันปกหนังสือ ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ คลิกเลือกเมนู Option บนแถบเมนู >> เลือกคำสั่ง Book binder >> เลือกรูปแบบของสันปกได้ตามใจชอบ

24 23 สาระชวนคิด การแทรกข้อความในหน้าเอกสารใช้ใดวิธีได้บ้าง?

25 ช่วยคิด การแทรกข้อความในหน้าเอกสารทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 การคลิกที่เมนู Edit >> Insert Annotation วิธีที่ 2 คลิกขวาพื้นที่ว่าง >> เลือกคำสั่ง Annotate

26 คำศัพท์ใหม่ Edit หมายถึง การแก้ไข Insert หมายถึง การเพิ่ม
25 คำศัพท์ใหม่ Edit หมายถึง การแก้ไข Insert หมายถึง การเพิ่ม Delete หมายถึง การลบ Left page หมายถึง หน้ากระดาษด้านซ้าย Right page หมายถึง หน้ากระดาษด้านขวา

27 การแทรกไฟล์ภาพ และมัลติมีเดีย
26 การแทรกไฟล์ภาพ และมัลติมีเดีย การแทรกภาพ คลิกที่เมนู Edit >>> เลือกคำสั่ง Insert multimedia object...>>> เลือก Drive และ Folder ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการ หลังจากนั้นให้คลิกวัตถุที่เลือกดังกล่าว แล้วลากไปวางไว้ที่หน้า CONTENTS โปรแกรมจะสร้างหน้าใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

28 การปรับแต่งหนังสือ การเปลี่ยนข้อความในสารบัญ
27 การปรับแต่งหนังสือ การเปลี่ยนข้อความในสารบัญ เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents) >> คลิกขวา ตรงบรรทัดที่ต้องการ เปลี่ยนข้อความ >> เลือกคำสั่ง Rename >> พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

29 28 สาระชวนคิด การเปลี่ยนข้อความในสารบัญ หากตัวหนังสือที่ปรากฎไม่เป็นตัวหนังสือภาษาไทยจะมีวิธีการอย่างไร?

30 ช่วยคิด การพิมพ์ข้อความใหม่แทนข้อความเดิม ถ้าพิมพ์ภาษาไทยต้อง แน่ใจว่าเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่รองรับภาษาไทยแล้ว ในหน้า CONTENTS (ทำเช่นนี้ทุกหน้า) หรือลองทำตามขั้นตอนดังนี้

31 การบันทึกผลงาน การเปลี่ยนข้อความในสารบัญ
        30 การบันทึกผลงาน การเปลี่ยนข้อความในสารบัญ 1.คลิกที่เมนู  File เลือกคำสั่ง Save As 2.เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในช่อง Save As 3.พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปในช่อง File Name 4.คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก  

32 31 สาระชวนคิด หลังจากที่บันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro จะปรากฏไฟล์ข้อมูลเช่นไร ? ช่วยคิด...

33 ช่วยคิด คำสั่ง Save As ใช้ในกรณีที่บันทึกไฟล์ใหม่             คำสั่ง Save ใช้ในกรณีที่บันทึกทับไฟล์เดิม หลังจากที่บันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro จะปรากฏไฟล์ข้อมูล 1 ไฟล์ (นามสกุล opf) และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสืออีก 1 โฟลเดอร์ (ชื่อไฟล์ _opf_files) ซึ่ง หากผู้สร้างต้องการย้าย /คัดลอกไฟล์ไปทำงานในที่อื่น ๆ ต้องนำ ไฟล์ข้อมูลและโฟลเดอร์ไปด้วยกัน

34 33 แบบทดสอบหลังเรียน 1. ถ้าต้องการสร้างหนังสือเล่มใหม่ใช้คำสั่งใด? ก. File > Save Book ข. File > Create Book ค. File > New Book ง. File > Open Book

35 แบบทดสอบหลังเรียน 2. ถ้าต้องการเพิ่มหน้าเอกสารให้กับหนังสือใช้คำสั่งใด
34 แบบทดสอบหลังเรียน 2. ถ้าต้องการเพิ่มหน้าเอกสารให้กับหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Edit > Insert page ข. Edit > Save page ค. Edit > Create page ง. Edit > Delete page

36 แบบทดสอบหลังเรียน 3. ถ้าต้องการเพิ่มข้อความลงในหนังสือใช้คำสั่งใด
35 แบบทดสอบหลังเรียน 3. ถ้าต้องการเพิ่มข้อความลงในหนังสือใช้คำสั่งใด ก. File > Insert File ข. File > Insert Annotation ค. File > Insert Font ง. File > Insert Image

37 แบบทดสอบหลังเรียน 4. การแทรกภาพ/วิดีโอลงในหนังสือใช้คำสั่งใด
36 แบบทดสอบหลังเรียน 4. การแทรกภาพ/วิดีโอลงในหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Edit > Insert media > Video ข. Edit > Insert media > Media ค. Edit > Insert media > Picture ง. Edit > Insert media > Media object

38 แบบทดสอบหลังเรียน 5. การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลังของหนังสือใช้คำสั่งใด
37 แบบทดสอบหลังเรียน 5. การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลังของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Page Margin ข. Option > Set Book Option > Display ค. Option > Set Book Option > Page Background ง. Option > Set Book Option > Book cover

39 แบบทดสอบหลังเรียน 6. การตั้งค่าหน้ากระดาษของหนังสือใช้คำสั่งใด
38 แบบทดสอบหลังเรียน 6. การตั้งค่าหน้ากระดาษของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Book cover ข. Option > Set Book Option > Page Background ค. Option > Set Book Option > Display ง. Option > Set Book Option > Page Margin

40 แบบทดสอบหลังเรียน 7. การเปลี่ยนสันปกของหนังสือใช้คำสั่งใด
39 แบบทดสอบหลังเรียน 7. การเปลี่ยนสันปกของหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Book Back ข. Option > Book Blank ค. Option > Book Sheet ง. Option > Book Binder

41 แบบทดสอบหลังเรียน 8. การแทรกเสียงลงทั้งเล่มหนังสือใช้คำสั่งใด
40 แบบทดสอบหลังเรียน 8. การแทรกเสียงลงทั้งเล่มหนังสือใช้คำสั่งใด ก. Option > Set Book Option > Music ข. Option > Set Book Option > Audio ค. Option > Set Book Option > Video ง. Option > Set Book Option > Sound

42 แบบทดสอบหลังเรียน 9. การสร้างแผ่นซีดีใช้คำสั่งเมนูใด
41 แบบทดสอบหลังเรียน 9. การสร้างแผ่นซีดีใช้คำสั่งเมนูใด ก. CD Maker > Build Album CD ข. CD Maker > Create Album CD ค. CD Maker > Save Album CD ง. CD Maker > New Album CD

43 42 แบบทดสอบหลังเรียน 10.หากเกิดข้อผิดพลาดในการสร้าง CD จะต้องแก้ไขที่ไฟล์ใด ก. .Opc ข. .Opf ค. .Ops ง. .Opd

44 เอกสารอ้างอิง หลักสูตรโรงเรียน บ้านวังผือ - ขามป้อม
43 เอกสารอ้างอิง หลักสูตรโรงเรียน บ้านวังผือ - ขามป้อม เว็บไซต์ : ,

45 ผู้จัดทำ ชื่อ-สกุล นางสาวอรวรรณ โคตรภูธร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
44 ผู้จัดทำ ชื่อ-สกุล นางสาวอรวรรณ โคตรภูธร ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียน บ้านวังผือ-ขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์ 080 –

46 รายงานผลการทำแบบทดสอบ
คะแนนเต็ม คะแนน คะแนนที่ทำได้ คะแนน

47


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Flip Album

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google