งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30234

2 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
Goal Role Audience Set of activities and tasks Product

3 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
เป้าหมาย (Goal) : นักเรียนสามารถพูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวหรือ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล โดยใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะ ในด้านการใช้ภาษา การคิด การใช้ชีวิต ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และมีการประเมินค่าและชื่นชมผลงานของตน และผู้อื่น พร้อมทั้งนำผลงานเผยแพร่ เพื่อแนะนำให้แก่เพื่อนหรือบุคคลอื่น

4 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
บทบาท (Role) : นักเรียนทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้จัดทำรายการทีวี รายการนำเที่ยวชมให้แก่คนไทย ผู้ที่ใช้ ภาษาจีนและชาวต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาจีน Triamudom, Here we come!

5 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
ผู้ชม (Audience) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คนจีน แขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป

6 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
กิจกรรมและการประเมิน (Set of activities and tasks): การทบทวนเนื้อหาสาระ และความรู้ที่ได้เรียน บูรณาการเข้ากับความรู้ใหม่ คาบที่ 1 การเรียนและฝึกออกเสียงคำศัพท์ ประโยค และบทความจากเนื้อเรื่อง คาบที่ 2 การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียน นำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ คาบที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค โดยใช้กิจกรรมจิ๊กซอว์ สื่อความหมาย คาบที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อร่างบทรายการ โดยแต่ละกลุ่มประมวลความรู้ ระดม พลังความคิดช่วยกันสร้างสรรค์ คาบที่ 5 การประเมินบทความและการแก้ไขจุดบกพร่อง คาบที่ 6 การนำเสนอบทความ

7 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ การถามตอบ ปากเปล่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน การสุ่มตรวจเพื่อสรุปผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ การตรวจ บทของรายการ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินชิ้นงานชิ้นงานหรือภาระงาน (วีดิทัศน์) การประเมินตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด การตรวจบทของรายการ  การประเมินความพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพอใจ ในรูปแบบ อีเล็กทรอนิกส์

8 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์
ผลงาน (Product): บทรายการ วีดิทัศน์ ผลการประเมินความพึงพอใจ

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google