งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมคติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมคติ
อุดมคติของชีวิต คือ จุดหมายสูงสุดที่มนุษย์ปรารถนา ชนิดของอุดมคติในชีวิตของนักปรัชญาบางสำนัก อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว ฮอปส์ เชื่อว่าการกระทำทุกการกระทำ ของมนุษย์นั้นเอง

2 2. โสฟิสต์ : ทำตามใจตัวเองนั่นคือความสุข
2. โสฟิสต์ : ทำตามใจตัวเองนั่นคือความสุข คนไทยมีคติอยู่ว่า... “ทำได้ตามใจคือไทยแท้” จารวาก : ความสุขทางโลก วัตถุนิยม สุขในปัจจุบัน

3 4.มิลล์ : ความสุขทางใจและความสุขของ คนจำนวนมากที่สุด
4.มิลล์ : ความสุขทางใจและความสุขของ คนจำนวนมากที่สุด 5. โสเครตีส : ความสุขทางปัญญา สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ควรแสวงหาคือปัญญา

4 6. เอปิคิวรัส : ความสุขอยู่ที่การประมาณตน
มีปัจจัย สี ชีวิตที่ไม่หลงมัวเมาไปกับความสุขทางโลก แต่เป็นชีวิตที่ประมาณตน มีชีวิตในทางสายกลาง ละเว้นสิ่งที่ไม่จำเป็น

5 7. ซินนิค : ความสุขอยู่ที่ความไม่ต้องการอะไร
เราควรอยู่อย่างสุนัข หิวก็กากิน อยากนอนที่ไหนก็นอน เป็นการใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ อย่างไม่มีแกนสารอะไร

6 8. สโตอิค : ความสุขอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่มี
ความสุขที่แท้จริงคือความพอใจในสิ่งที่อยู่ คุณธรรมสำคัญที่มนุษย์ควรยึดถือคือความอดทน อดกลั้น และความยุติธรรม ให้รัก มีเมตตา ช่วยผู้อื่น

7 9. เอ็กซิสเท็นเชียลลิสม์ : เสรีภาพคืออุดมคติของชีวิต
การกลับมาสู่ตนเอง คือการตระหนักถึงเสรีภาพอันเป็นธาตุแท้ของมนุษย์ ฌอง ปอล ซาร์ตร์

8 10. มนุษย์นิยม : ความสุข คือการสร้างความดุลให้ชีวิต

9 สัจจนิยม : วัตถุ + จิต ความสุข มี 2 อย่าง 1. กายิกสุข สุขทางกาย (วัตถุ) 2. เจตสิกสุข สุขทางใจ (จิต) แต่ จิต ย่อมสำคัญกว่า

10 ความสุขของคฤหัสถ์มี 4 อย่าง คือ
ความสุขของคฤหัสถ์มี 4 อย่าง คือ สุขเกิจากการมีทรัพย์ (หัตถิสุข) สุขเกิดจาการใช้จ่ายทรัพย์ (โภคสุข) สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี สุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษ

11 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในชีวิต
ต้องมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน ต้องศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย โดยการศึกษาหลายๆแนวทาง เพื่อเลือก แนวทางลัดตรงเป้าหมาย

12 3. ต้องรู้จักองค์ประกอบของชีวิต วิธีการดำเนินชีวิต และสภาพชีวิตของตน และฝึกปรือให้เกิดทักษะใน
- ต้องรู้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายและจิต - ต้องรู้ว่าชีวิตต้องการการพักผ่อน -ต้องรู้วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต -ต้องมีหลักในการตรวจสอบความเจริญกว้าหน้า -ต้องตรวจสอบสุขภาพกายและสุขภาพจิต -ต้องมีไม่ขาดสติ มีปัญญา -ต้องรู้จักหยุด รู้จักพอเมื่อถึงเป้าหมาย ฯลฯ

13 ชีวิตที่น่าพึงปรารถนาสำหรับทุกคน เช่น
ชีวิตที่น่าพึงปรารถนาสำหรับทุกคน เช่น การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย การมีความรู้ดี การมีการงานดี การมีความประพฤติดี การมีจิตใจดี การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

14 เทคนิคการพัฒนาชีวิตแบบยั่งยืน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 1. ปลุกจิตสำนึกในการเรียนรู้และการฝึกฝนพัฒนาตนเอง (ใส่รู้สู่สิ่งอยาก)

15 2. มีศีลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
3. ฝึกฝนเพิ่มความมีอิสระจากวัตถุภายนอก ฝึกการบริจาค การให้ การเสียสละ การสงเคราะห์ รู้เท่าทันความรู้สึกและแรงจูงใจภายในของตน ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ 6. ปรุงแต่งจิตของตนให้มีกำลัง มีความสุข และคงวามดีงามด้วยสมาธิ

16 7. ฝึกฝนพัฒนาปัญญาในระดับสูงให้รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิต เพื่อความเป็นอิสระเหนือความสุข ความทุกข์ทั้งปวง

17 ตรวจสอบการพัฒนาชีวิตตนเอง
สำรวจความสุขของตน เข้าใจความสุขของตนเอง และของผู้อื่น คือจุด เริ่มต้นของการพัฒนา 3. ตรวจสอบชีวิตโดยพิจารณาทุกด้าน

18 องค์ประกอบขอบความสุข 4 ประการ
สันติ (สงบ ไม่วุ่นวาย) วิสุทธิ (สะอาด บริสุทธิ์ ไม่เศร้าหมอง) วิมุตติ (อิสระ) 4. ปัญญา (สว่าง รู้แจ้ง)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google