งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to Information Technology

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Next

3 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวัน รู้จักและใช้งานเป็น คอมพิวเตอร์อยู่ในทุกๆ แห่งที่เราไป p. 5-6 Fig. 1-1 Next

4 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผนจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน สารสนเทศ ข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงให้มีความหมาย และสามารถนำไปใช้ได้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” p. 6 Next

5 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ มีวงจรการประมวลผลอย่างไร Input - นำเข้า Process - ประมวล Output – ส่งออก Storage – จัดเก็บ Communication - สื่อสาร p. 6 Fig. 1-2 Next

6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
What is an input device? อุปกรณ์ ที่ใช้รับ ข้อมูล และคำสั่ง Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Input Devices below Chapter 1 p. 7 Fig. 1-3 Next

7 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
What is an output device? อุปกรณ์ที่ใช้ส่ง ข้อมูลไปยังคน Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Output Devices below Chapter 1 p. 8 Fig. 1-3 Next

8 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
What is the system unit? Case ที่ใช้เก็บอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ p. 8 Fig. 1-3 Next

9 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ส่วนประกอบหลักบนเมนบอร์ด Central Processing Unit (CPU) Also called a processor เป็นส่วนประกอบอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้แปรคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ Memory ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้จัดเก็บคำสั่งเพื่อรอประมวลผล และใช้จัดเก็บข้อมูล p. 8 Next

10 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งเพื่อใช้ในต่อไป Storage media วัสดุที่ใช้สร้างที่จัดเก็บข้อมูล Storage device อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจาก Storage media p. 8 Next

11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

12 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ซอฟท์แวร์คืออะไร ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทำงาน รูปแบบทีต้องการ หรือเรียกอีกชื่อว่า program Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Computer Programs below Chapter 1 p. 15 Next

13 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI) เพื่อให้เราสามารถโต้ตอบและใช้งานโปรแกรมที่ต้องการได้ ควบคุมการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และการแสดงผล p. 15 Fig. 1-10 Next

14 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าด้วยกัน แชร์ข้อมูลและอุปกรณ์ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลา p. 11 Fig. 1-6 Next

15 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
หลายๆ เหตุผลที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ซื้อสินค้าและบริการ บริการทางธนาคารและการลงทุน การเรียน ความบันเทิง p Fig. 1-8 Next

16 ระบบสารสนเทศ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการทำงาน p. 25 Fig. 1-27 Next

17 ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม
การศึกษา การเงิน ภาครัฐบาล ด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว p Figs. 1-36–1-43

18 สรุป Chapter 1 Complete ความสำคัญของการรู้จักใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Chapter 1 Complete


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google