งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
วัตถุประสงค์ ระบุหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี
1. ต้องรู้ว่ากำลังทำงานกับสารเคมีอะไร มีอันตรายอะไร มีข้อปฏิบัติ/ข้อห้ามอะไร 2. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 3. ทำความเข้าใจกับ SDS 4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง และตลอดเวลาที่ทำงาน 5. ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน 6. มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี (เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร) 7. ห้ามผสมสารเคมีที่ไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำหรือไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8. ถ้ารู้สึกมึนงง หายใจไม่สะดวกให้ออกจากที่นั้นทันที 9. มีสิ่งใดผิดปกติให้รายงานหัวหน้างานให้ทราบ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี
1. ต้องรู้ว่ากำลังทำงานกับสารเคมีอะไร มีอันตรายอะไร และข้อปฏิบัติและข้อห้าม มีอะไรบ้าง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ) 2. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ) 3. ทำความเข้าใจกับ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งและตลอดเวลาที่ทำงาน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ) 5. ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
6. มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
ห้ามผสมสารเคมีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
8. ถ้ารู้สึกมึนงง หายใจไม่สะดวก ให้ออกไปจากบริเวณนั้นทันที แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ)
หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้สารเคมี (ต่อ) 9. รายงานหัวหน้างานถึงสิ่งผิดปกติที่พบ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google