งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
คม ขุมแร่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

2 ความหมาย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ที่ใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขาย –ไม่ขาย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท 1 ติดเขตทางหลวงหรือทางสาธารณะกว้าง 12 เมตร ขึ้นไป ถนนส่วนบุคคลกว้าง 10 เมตรขึ้นไป และต้องเชื่อมต่อทางหลวงที่กว้าง12 เมตรขึ้นไป ติดเขตทางหลวงหรือทางสาธารณะกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 เมตร ถนนส่วนบุคคลกว้าง 8 เมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 10 เมตรและเชื่อมต่อทางหลวงที่กว้าง 8 เมตรขึ้นไป

3 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
1. สุขลักษณะทั่วไป - พื้นเป็นคอนกรีต หรือลาดยางทั่วบริเวณที่มีการบริการ สภาพดี สะอาด - มีสวนหย่อมสวยงาม - ที่ปะยางแยกเป็นสัดส่วน - ทางเข้า – ออก ที่จอดรถสะดวกเป็นระเบียบ - ภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ - การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นระเบียบ แยกเป็นสัดส่วน การจัดการมูลฝอย - มีที่รองรับขยะมูลฝอยแยก 3 ประเภท ถูกสุขลักษณะ - ขยะทั่วไป - ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ - ขยะอันตราย - มีที่พักขยะเหมาะสม ไม่มีขยะหล่นตามพื้น - มีผู้รับผิดชอบ

4 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล - ส้วมมีจำนวนเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนสำหรับเพศ ชาย - หญิง โดยมีข้อความ หรือสัญลักษณ์ชัดเจน - ภายในห้องส้วมสะอาด พื้นไม่มีน้ำขัง หัวส้วม สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สะอาดไม่ชำรุดและใช้งานได้ - มีที่ปัสสาวะชายเพียงพอ สะอาดและใช้งานได้ - มีจำนวนอ่างล้างมือเพียงพอสะอาดและใช้งานได้ มีสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดมือ - ภายในห้องส้วม มีแสงสว่าง มีการระบายอากาศตามเกณฑ์ และไม่มีกลิ่นเหม็น - มีห้องส้วมสำหรับอำนวยความสะดวกแก่คนชราและผู้พิการแบบนั่งราบและมีราวจับ อย่างน้อย 1 ที่ - ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะและไม่ชำรุดมีท่อระบายก๊าซจากฐานส้วมหรือจุดใกล้เคียง - มีที่รองรับขยะ มีฝาปิด ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม - เปิดให้ประชาชนใช้ส้วมได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ - มีผู้รับผิดชอบทำความสะอาดเป็นประจำ

5 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
4. การจัดการน้ำเสีย - มีรางหรือท่อระบายน้ำรอบบริเวณและสามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง ไม่อุดตัน - มีบ่อดักขยะและบ่อดักไขมันใช้งานได้ดี ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะในกรณีที่ไม่มีท่อสาธารณะต้องมีบ่อซึม 5. ควบคุมพาหะนำโรค - มีสัตว์และแมลงพาหะนำโรค (หนู แมลงวัน แมลงสาบ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล

6 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
6. การจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ - มีน้ำใช้สะอาดพอเพียง - คุณภาพน้ำดื่มได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุข - การบริการน้ำดื่มถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 7. การจัดการด้านความปลอดภัย - มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบ - มีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมโยธาธิการ มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดี - มีเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ "ห้ามสูบบุหรี่" "ดับเครื่องยนต์" ในบริเวณที่เติมน้ำมันให้เด่นชัด - เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ได้รับความรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เคยผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

7 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
8. สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน - มีเครื่องมือปฐมพยาบาลที่จำเป็น - มีการสวมใส่เครื่องแบบสะอาดในการปฏิบัติงานทุกคน - เจ้าของ, ผู้ประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 9. จัดการสุขาภิบาลอาหาร - ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย (Clean Food Good Taste)

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google