งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
อาจารย์ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

2 งานอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย

3 บทนำ ความหมาย ขอบเขตหรือลักษณะงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบเขต / ลักษณะงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการประสานงาน

5 อาชีวอนามัย & ความปลอดภัย
อาชีว (Occupation) = อาชีพ อนามัย (Health) = สุขภาพอนามัย อนามัยและความปลอดภัยของ ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ

6 อาชีวอนามัย เกี่ยวข้องกับงาน ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต
สุขภาพกาย สถานะทาง สังคม

7 ความปลอดภัย (Safety) * สภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปราศจาก สิ่งคุกคาม
อันตราย ความเสี่ยง

8 ลักษณะงานอาชีวอนามัย
1. ส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) 2. ป้องกัน (Prevention) 3. ปกป้องคุ้มครอง (Protection) 4. จัดการงาน (Placing) 5. ปรับงาน/ปรับคน (Adaptation)

9 ขอบเขตขิองงานอาชีวอนามัย
1. สืบค้น (IDENTIFY) 2. การประเมิน (EVALUATION) 3. การควบคุม (CONTROL) *** สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย******

10 บุคลากรในงานอาชีวอนามัย
1. จป.ระดับวิชาชีพ 2. นักวิชาการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือ แพทย์โรงงาน

11 บุคลากรในงานอาชีวอนามัย
5. นักการยศาสตร์ 6. วิศวกรรมความปลอดภัย 7. นักวิทยาศาสตร์ 8. อื่น ๆ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt BASIC OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google