งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน (Presentation Program) ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบกัน และนำเสนอผลงานผ่านอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ ทีวี โปรเจคเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) แบ่งออกเป็น 1 ระดับ " ระดับ 1 " หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ให้เป็นดังนี้ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ได้แก่ 1.1 ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.1.2 พื้นฐานและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1.1.3 พื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.1.4 พื้นฐานการทำงานของระบบปฏิบัติการ 1.1.5 การเลือกใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์เอกสาร 1.1.6 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอผลงาน (Presentation Software) 1.1.7 กกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1.2.1 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 1.2.2 จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล 1.2.3 การผลิตสไลด์สำหรับนำเสนอผลงาน 1.2.4 การสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 1.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความซื่อสัตย์ และประหยัด

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google