งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดูงาน “ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะและวิทยาเขต” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

2 นโยบายสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย… ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3 จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้...

4 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการนำร่อง 5 รุ่น มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 404 คน มีการเปิดรายวิชาสหกิจศึกษาแล้ว 13 คณะ 3 วิทยาเขต (บางเขน ศรีราชา สกลนคร)

5 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
รายวิชาที่เปิดสอน หน่วยกิต การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0) สหกิจศึกษา

6 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
จำนวนสถานประกอบการเครือข่าย 138 แห่ง 13 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา สังกัดกอง บริการการศึกษา

7 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในแต่ละวิทยาเขตรุ่นที่ 1-5
การเข้าร่วมโครงการ นำร่องสหกิจศึกษา จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ รวม บางเขน ศรีราชา รุ่นที่ 1 64 9 73 รุ่นที่ 2 1 - รุ่นที่ 3 77 58 135 รุ่นที่ 4 10 14 24 รุ่นที่ 5 81 90 171 233 404

8 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
การเข้าร่วมโครงการ นำร่องสหกิจศึกษา จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) รุ่นที่ 1 36 รุ่นที่ 2 1 รุ่นที่ 3 53 รุ่นที่ 4 14 รุ่นที่ 5 75

9 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำร่องสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเข้าร่วมโครงการ นำร่องสหกิจศึกษา จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวม รัฐบาล เอกชน ราชภัฏ ราชมงคล ชุมชน รุ่นที่ 1 7 5 4 1 - 17 รุ่นที่ 2 13 3 24 รุ่นที่ 3 8 9 28 รุ่นที่ 4 6 2 37 รุ่นที่ 5 10 18 49

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของสังคม ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้จากการทดลองทำงานจริง

11 จากการได้ทดลองทำงานจริง
Work Base Learning การเรียนรู้... จากการได้ทดลองทำงานจริง

12 ลักษณะงานสหกิจศึกษา เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน และเป็นงานมีคุณภาพ ทำงานเต็มเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ มีค่าตอบแทนพอสมควร

13 ประโยชน์ของสหกิจศึกษา
สถานศึกษา สถานประกอบการ นิสิต

14 ประโยชน์ต่อ…สถานศึกษา
ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ ทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความ ต้องการของตลาด

15 ประโยชน์ต่อ…สถานประกอบการ
ร่วมผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงความต้องการของ ผู้ประกอบการ มีที่ปรึกษาทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา บุคลากร ได้ฝึกทักษะในการเป็นผู้นำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโอกาสใช้ทรัพยากรร่วมกัน และทันสมัย เพิ่มโอกาส พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

16 ประโยชน์ต่อ…สถานประกอบการ (ต่อ)
ช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน และลดต้นทุน การฝึกอบรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความสามารถ เชิงแข่งขันให้กับบัณฑิตของประเทศ

17 ประโยชน์ต่อ…นิสิต เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจาก
การทำงานร่วมกับผู้อื่น อาทิ… การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการนำเสนอ ทัศนคติ และจรรยาบรรณ วินัย และความยืดหยุ่น

18 ประโยชน์ต่อ…นิสิต (ต่อ)
ได้รับความรู้ ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาใน บรรยากาศการทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพการทำงานและมีโอกาสได้รับ คัดเลือกเข้าทำงานมากกว่า เข้าใจกระบวนการและวิธีทำงานในสาขาวิชาชีพ ของตน

19 แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ให้ทุกคณะมีการพัฒนา สหกิจศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร แก้ไขระเบียบข้อบังคับ/ประกาศระเบียบสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

20 แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย(ต่อ)
ส่งเสริมพัฒนา KU International Cooperative Education งบดำเนินการ สกอ. (โครงการนำร่อง) ค่าธรรมเนียมสหกิจศึกษา

21 แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
ค่าหน่วยกิตสหกิจศึกษา การพัฒนารายวิชา การปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเรียน การบริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา กำหนดภาระงานอาจารย์นิเทศ ฯลฯ

22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ...
ความร่วมมือของคณะ/วิทยาเขต ความร่วมมือของสถานประกอบการ ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ ของนิสิต

23 ขอบคุณ และ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google