งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ ODBC (Open Database Connectivity) โดยการสร้าง DSN (Data Source Name) DSNLess ไม่ใช้ DSN OLEDB

2 รูปแบบการใช้ DSNLess คำสั่ง ASP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบ DSNLess มี 2 ส่วน 1 Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน DSNLess ด้วยออปเจ็กต์ ObjDB 2 ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\310303\\4402xxxx\\db-file.mdb” ใช้เมธอด Open เพื่อติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access โดยมี DBQ (Databasw Querry) บอกชื่อไฟล์ และไดเร็กทอรี่

3 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมาใช้
การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อดึงข้อมูลจาก Access มี 3 ส่วน 1 คำสั่ง ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต Set ObjRS=Server.CreateObject(“ADODB.RecordSet”) เมื่อ ObjRS เป็นออปเจ็กต์ที่ติดต่อเร็กคอร์ดเซ็ต 2 คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาไว้ในตัวแปร SQL เช่น SQL=Select * From Employee 3 เขียนคำสั่ง ASP ให้เอ็กซิคิวต์ SQL Set ObjRS = ObjDB.Execute(SQL)

4 สรุปขั้นตอนการติดต่อ Access
2 เขียนโค้ด ASP เชื่อมต่อฐานข้อมูล (ใช้ DNSLess) 3 เขียนโค้ด ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต 4 เขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน 5 เขียนคำสั่งให้เอ็กซิคิวต์ SQL

5 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมาใช้
หมายเหตุ ข้อ 5 อาจเขียนเป็น ObjRS.Open SQL, ObjDB ข้อ 4 และ 5 อาจเขียนรวมกันเป็นคำสั่งเดียว คือ ้ Set ObjRS=ObjDB.Execute(“Select * From Employee”) ก็ได้

6 ตัวอย่างโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล
<% Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\staff\\wichai\\Bookshop.mdb” Set ObjRS=Server.CreateObject“ADODB.RecordSet”) SQL=“Select * From book by title” Set ObjRS=ObjDB.Execute(SQL) %>

7 การอ่านข้อมูลและแสดงข้อมูล
1 พิมพ์หัวรายงาน 2 ติดต่อฐานข้อมูล และ สร้าง Object เพื่อดึงข้อมูล 3 พิมพ์หัวตาราง (ชื่อคอลัมน์) 4 พิมพ์ข้อมูลใน Recordset ทีละเรคคอร์ด 5 เลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดไป โดยใช้ MoveNext 6 เมื่อหมดข้อมูลให้พิมพ์ท้ายตาราง 7 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_01.asp หน้า

8 การเพิ่มข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ครบ 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 บันทึกลงในฐานข้อมูล 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_02.asp หน้า

9 การตรวจสอบการส่งข้อมูล
1 ถ้าคลิกปุ่ม Add โดยไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกไม่ครบ ให้แสดงข้อความว่า “โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ 2 ถ้าเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้แสดงข้อความว่า “เพิ่มข้อมูลให้แล้ว” และถามว่า จะเพิ่มอีก หรือจะหยุด หรือจะดูข้อมูล

10 การสืบค้นข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง
2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลสืบค้น โดยระบุว่าเป็นฟิลด์ใด 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลในฐานข้อมูล ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ” 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_03.asp หน้า

11 การแก้ไขข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลในฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และเขียนข้อมูลใหม่ทับ 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_04.asp และ ex10_05.asp หน้า

12 การลบข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่จะลบ
3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลในฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และลบข้อมูลเรคอร์ดนั้น 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_06.asp และ ex10_07.asp หน้า


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google