งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของตาราง ภาษา SQL การจัดการฐานข้อมูลใน visual C#.NET

2 ฐานข้อมูลคืออะไร ระบบฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบ โดย อาศัยรูปแบบของตารางเป็นตัวแบ่งแยกข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน รูปแบบฐานข้อมูล สามารถถูกเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละตารางประกอบด้วย ฟิลด์ กับ เร็คคอร์ด ตัวอย่างฐานข้อมูล : db_ATM ชื่อตาราง : AccountInformation

3 ตัวอย่างฐานข้อมูล : db_reservations ชื่อตาราง : flights และตาราง : reservations

4 ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการเขียนคิวรี เพื่อใช้ในการเรียกค้นข้อมูล และจัดการกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล 1. คำสั่งสำหรับการเรียกค้น SELECT ชื่อฟิลด์ข้อมูล , ชื่อฟิลด์ข้อมูล ... FROM ชื่อตาราง SELECT ชื่อฟิลด์ข้อมูล , ชื่อฟิลด์ข้อมูล ... FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข หมายเหตุ : เมื่อต้องการเลือกทุกฟิลด์ เราสามารถใช้ SELECT * การกำหนดเงื่อนไข : เป็นวิธีในการเปรียบเทียบค่า โดยเราจะใช้เครื่องหมาย < <= > เรายังสามารถใช้เครื่องหมายอื่นๆ ได้ด้วยเช่น like

5 การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง
ทำได้คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางทำได้ 2 วิธีคือ 1. เพิ่มทุกฟิลด์ 2. เพื่อเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการ คำสั่งคือ INSERT INTO ชื่อตาราง (ชื่อฟิลด์1, ชื่อฟิลด์2) VALUES (ค่าที่ 1 , ค่าที่2.....) หากไม่รู้ว่าต้องใส่ข้อมูลใดให้ ใส่ ค่าNull แทนเช่น INSERT INTO industry VALUES (5225, NULL, ‘Tak Company’)

6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง
UPDATE ชื่อตาราง SET ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล, ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล WHERE เงื่อนไข การลบ เรคอร์ดด้วย DELETE DELETE FROM ชื่อตาราง WHERE เงื่อนไข

7 การเรียกค้นข้อมูลจากหลาย ๆ ตาราง
SELECT reservations.FirstName, flights.Date FROM flights, reservations WHERE reservations. FlightNumber = 350 SELECT flights.Date, reservations.FirstName FROM flights, reservations WHERE flights.FlightNumber = reservations. FlightNumber

8 ฐานข้อมูล db_Menu2 ตาราง : menu ตาราง : tables

9 ทำความรู้จักกับกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET
ADO.NET มาจากคำว่า ActiveX Data Object .NET ทำหน้าที่ รับผิดชอบในส่วนของการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของ สถาปัตยกรรม .NET โดยอาศัยเทคโนโลยี OLEDB Data Provider เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแต่ละประเภท

10 Connection Connection DataAdapter DataAdapter DataSet Window Form
XML ----- VB.NET VC++.NET VC#.NET Window Form Web Form ASP.NET -VB.NET -C# -Jscript.NET Apps.exe Apps.aspx

11 กลุ่มออบเจ็กต์หลักของเทคโนโลยี ADO.NET
กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย .NET OLEDB Data Provider ทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล มี 3 ตัว คือ ออบเจ็กต์OleDbConnection , OleDbDataAdapter และ OleDbCommand กลุ่มออบเจ็กต์ที่อาศัย .NET MS SQL Server Data Provider ทำหน้าที่เข้าถึง ข้อมูลในฐานข้อมูล มี 3 ตัว คือออบเจ็กต์ SqlConnection , SqlDataAdapter และ SqlCommand กลุ่มออบเจ็กต์ที่ใช้เก็บผลการทำงาน มี 3 ตัว คือออบเจ็กต์ DataSet , OleDataReader และ SqlDataReader

12 ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ทั้ง 9 ตัว
ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ทั้ง 9 ตัว OleDbConnection SqlConnection OleDbCommand OleDbDataAdapter SqlDataAdapter SqlCommand OleDbDataReader DataSet SqlDataReader

13 ออบเจ็กต์ OleDbConnection ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ออบเจ็กต์ OleDbCommand ทำหน้าที่รันชุดคำสั่ง SQL ทั้งประเภทอ่าน (Read Operation) และเขียนข้อมูล (Write Operation) ออบเจ็กต์ OleDbDataAdapter ทำหน้าที่รันชุดคำสั่ง SQL ประเภทอ่าน อย่างเดียว

14 รูปแบบการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET
ขั้นตอนการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยอาศัยกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET มี 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ OleDbConnection 2. คิวรีข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง sql โดยแยกได้ 2 ลักษณะคือ ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะอาศัยออบเจ็กต์ OleDbDataAdapter ร่วมกับชุดคำสั่ง ประเภทเลือกดูข้อมูล คือ คำสั่ง select ทำหน้าที่คิวรีข้อมูล ออกมา ผลการคิวรีที่จะได้จะเก็บอยู่ในออบเจ็กต์ DataSet ถ้าต้องการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเรียกดูข้อมูล จะอาศัยชุดคำสั่ง sql ประเภท อ่านและจัดการข้อมูล ร่วมกับออบเจ็กต์ OleDbCommand ผลการคิวรีที่ได้จะเก็บอยู่ในออบเจ็กต์ OleDbDataReader


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Visual C#.NET กับ ฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google