งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ1
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

2 1 ไทเลอร์ (Tyler) 2 เซเลอร์ แอนด์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander ) 3 ทาบา (Taba) 4 สกิลเบค (Skillbeck) 5 อาจารย์สงัด อุทรานันท์ 6 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 7 ให้นิสิตสรุปหลักสูตร อศ ระดับ ปวช. 8 ให้นิสิตสรุปหลักสูตร อศ ระดับ ปวส.

3 1. จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคืออะไร
Tyler 1949 มุ่งเน้นการตอบคำถามใน 4 ข้อ คือ 1. จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคืออะไร 2. การจะบรรลุจุดมุ่งหมายต้องอาศัยประสบการณ์การศึกษาอะไร 3. ประสบการณ์การศึกษานั้นจัดอย่างไร 4. จุดมุ่งหมายนั้นมีการประเมินอย่างไร

4 Ralph W. Tyler 1949 ผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ เป้าหมายกว้าง สังคม
ปรัชญาการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ จุดมุ่งหมาย Ralph W. Tyler 1949 ประสบ การณ์เรียนรู้ ประเมินผล

5 Hilda Taba(1962) วิเคราะห์ความต้องการ ของผู้เรียน และสังคม
การกำหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระ จัดและรวบรวม Hilda Taba(1962) จัดประสบการณ์เรียนรู้ เลือกประสบการณ์ ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ

6 ข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ - ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน - ความต้องการสังคมแง่ผู้ใช้ผลผลิต - ความก้าวหน้าทางวิชาการ 2. การดำเนินการต้องครบ 5 ขั้นตอน - การกำหนดจุดมุ่งหมาย - การเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ - การนำหลักสูตรไปใช้ - การประเมินผลหลักสูตร - การปรับปรุงหลักสูตร

7 ข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตร
3. หลักสูตรที่ดีต้อง - มีการบริหารหลักสูตร - การจัดแผนการเรียนการสอน - วิธีสอนและคุณสมบัติผู้สอน - สถานที่ สื่อ - หนังสือ ตำราเรียน 4. การประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของอุดมศึกษา
1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน /จัดประชุม สัมมนา 2 กำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร (โดยคณะ กก.) 3 ศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กำหนดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์ (ได้ร่าง) 4 นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตร และปรับแก้ 5 นำเสนอ กก. ประจำคณะ และปรับแก้ไข 6 นำเสนอที่ประชุมบริหารวิชาการ ม.บูรพา 7 นำเสนอที่ประชุมสภา ม.บูรพา 8 นำส่ง สกอ. 9 นำหลักสูตรไปใช้ และปรับย่อย (รายวิชา) 10. ประเมินผล 1 ครั้ง ทุก 4-5 ปี


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตฯ1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google