งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems
COE นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส

2 แผนการดำเนินงาน 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้
1. ศึกษา visual C++ การใช้งาน visual studio .net และรวมรวม Tool ต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น และวางผังโปรแกรมเบื้องต้น 3. ปรับแต่งฐานข้อมูลและผังโปรแกรมให้เหมาะสม 4. เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลเบื้องต้น 5. เขียนฐานข้อมูลและโปรแกรม 6. ศึกษาการใช้งานในระบบเครือข่าย 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้ 8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม 9. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม 10. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

3 แผนการดำเนินงาน 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้
8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม

4 งานที่ทำ การทำ data grid เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตาราง
การทำ transaction เพื่อการติดต่อไปตามลำดับขั้นตอน การติดต่อแบบ client – server เพิ่ม database ในส่วนของอะไหล่ปลอม เพิ่มฟังก์ชั่น update

5 Data Grid เป็นการแสดงข้อมูลในรูปตาราง นำข้อมูลจากฐานข้อมูล มาแสดง

6 Transaction การเพิ่มส่วนสำหรับการส่งข้อมูลในแบบ client – server อย่างถูกต้อง $1000 A B $1000 A B $1000 A B Commit $1000 A B Rollback

7 การติดต่อแบบ client – server
การทำงานแบบ client – server โดยใช้ Apache server Program1.exe Program2.exe server Program3.exe Program4.exe

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google