งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems
COE นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส

2 Agenda ที่มาและความสำคัญ แผนการดำเนินงาน งานที่ทำ การใช้งานตัวโปรแกรม
ข้อเสนอแนะและสรุปผล

3 ที่มาและความสำคัญ การใช้รถยนต์ เป็นยานพาหนะ
การซ่อมบำรุง เมื่อรถยนต์มีการสึกหรอ ชำรุด เสียหาย         การจัดการข้อมูลเพื่อความสะดวก และคล่องตัวในธุรกิจ

4 แผนการดำเนินงาน 1. ศึกษา visual C++ การใช้งาน visual studio .net และรวมรวม Tool ต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น และวางผังโปรแกรมเบื้องต้น 3. ปรับแต่งฐานข้อมูลและผังโปรแกรมให้เหมาะสม 4. เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลเบื้องต้น 5. เขียนฐานข้อมูลและโปรแกรม 6. ศึกษาการใช้งานในระบบเครือข่าย 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้ 8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม 9. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

5 งานที่ทำ โปรแกรมการจัดการข้อมูลด้วย Visual Studio 2003
การทำ data grid เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตาราง การทำ transaction เพื่อการติดต่อไปตามลำดับขั้นตอน การติดต่อแบบ client – server การใช้ user – interface การใช้งานพิมพ์ด้วย crystal report การเช็คความถูกต้องในการป้อนข้อมูล

6 Data Grid เป็นการแสดงข้อมูลในรูปตาราง นำข้อมูลจากฐานข้อมูล มาแสดง

7 Transaction การเพิ่มส่วนสำหรับการส่งข้อมูลในแบบ client – server อย่างถูกต้อง $1000 A B $1000 A B $1000 A B Commit $1000 A B Rollback

8 การติดต่อแบบ client – server
การทำงานแบบ client – server โดยใช้ MySQL server Program1.exe Program2.exe server Program3.exe Port 3306 Program4.exe

9 การใช้การพิมพ์งานด้วย crystal report

10 การเช็คความถูกต้องในการป้อนข้อมูล
เช็คเมื่อข้อมูลซ้ำ เช็คเมื่อไม่พบข้อมูล เช็คเมื่อไม่ใส่ข้อมูล

11 คำถาม ?

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google