งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

2 ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์ความรู้ที่จำเป็น: การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมประจำปี ตัวชี้วัดที่จำเป็น: ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง: ระดับ 5

3 ผลการดำเนินงาน: -ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ที่ต้องการใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมประจำปี -จัดหมวดหมู่และระบบสารบรรณความรู้ ดังนี้ องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) -ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย 4 ปี พ.ศ – 2556 -แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคม 4 ปี(พ.ศ )

4 -รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงราย
-รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ -สถานการณ์ปัญหาทางสังคม จปฐ. -รายละเอียดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน(Tacit Knowledge) -การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ -เทคนิคการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง -เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT

5 -ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดเชียงราย (22 กุมภาพันธ์ 2553) พิจารณาสภาพปัญหาสังคม มีมติเห็นชอบให้กำหนดปัญหาสังคมด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดเรียงตามลำดับความรุนแรง ได้แก่ -ปัญหายาเสพติด -ปัญหาเหล้า - บุหรี่ -ปัญหาสุขภาพจิต

6 องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)
ปัญหายาเสพติด ,สุรากลุ่มเด็กและเยาวชน ปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตาย


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google