งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมวินัยการกินยาต้านไวรัสเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมวินัยการกินยาต้านไวรัสเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมวินัยการกินยาต้านไวรัสเอดส์
โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์
ประเภท ปี 2550 ปี 2551 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนการรักษา 227 251 จำนวนผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์สะสม 174 210 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงกินยาต้านไวรัสเอดส์ 144 170 อัตราการจำหน่ายของผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์ 17.24% 19% อัตราการตรวจพบเชื้อที่คลินิกนิรนาม(กรณีขอใบรับรองแพทย์) 2.5% 3% อัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 0.9% 0.8%

3 สาเหตุที่ทำให้เกิด Poor Adherence
ด้านระบบบริการ ด้านผู้ป่วย ระบบบริการ/รูปแบบไม่ชัดเจน ไม่มีเครื่องมือติดตาม ภาระงาน ไม่เปิดเผย ไม่มีผู้ดูแลที่บ้าน ระยะของโรค ระดับการรับรู้ ป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส งานยุ่ง

4 ผลลัพธ์ของ Poor Adherence
อัตราการเสียชีวิต ปี 2549 =7.5% อัตราการ Admit ด้วยโรค OI ปี 2549 = 12.33%

5 เป้าหมาย ผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์ทุกคนมี ARV Adherence >95%

6 กลยุทธ์การส่งเสริม Adherence
การเข้าถึงระบบบริการ การทำงานเป็นทีม กำหนดแนวทางการส่งเสริม Adherence สร้างเครื่องมือในการติดตาม Peer Group Motivation Csg.

7 แนวทางการส่งเสริม Drug Adherence
ผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับ ยาต้านไวรัส ประเมิน Drug Adherence มากกว่า 95% เข้ากลุ่มปกติ มากกว่า 95% น้อยกว่า 95% น้อยกว่า 95% Individual Counseling กิจกรรม Peer Support โดย กลุ่ม ผู้ติดเชื้อ ประเมิน Drug Adherence โดยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร Motivational Interview ได้สาเหตุ แนวทาง แก้ไขปัญหา ได้สาเหตุ แนวทาง แก้ไขปัญหา

8 ผลที่เกิดจาก Good Adherence
ด้านระบบบริการ ด้านผู้ป่วย มีการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแนวทางการส่งเสริม Adherence มีเครื่องมือในการติดตาม สนับสนุนอุปกรณ์ในการเตือนการกินยา มีการเตรียมผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้เวลาในการตัดสินใจรักษา ได้รับข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน และต่อเนื่อง มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการกินยาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ละคน มีความตระหนักในการกินยา

9 ผลลัพธ์ ผู้ป่วยมีสุขภาพดี สามารถดำเนินชีวิตได้ตามอัตภาพ
อัตราการตายลดลง จากปี 2549=7.5% ปี 2550=4.8% ปี 2551=4.7% อัตราการป่วยด้วยโรค OI ลดลง ปี 2550=11.5% ปี 2551 =2.9% อัตรา ARV Adherence <95% ลดลง จาก ปี 2550= 0.8% ปี 2551=0.3% อัตราการดื้อยา ปี 2551= 2.4%

10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ความต่อเนื่องในการติดตาม
เข้าใจธรรมชาติของความเป็นคน

11 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ด้านผู้ป่วย ด้านระบบบริการ มีสุขภาพดี ส่งผลให้ กลับมีพฤติกรรมเสี่ยงเดิม ลดความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ เพิ่มระยะเวลาในการแพร่เชื้อ การมีคู่ครองใหม่ ต้องการมีบุตร มีผู้ป่วยสะสมจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ เกิดความเคยชิน ละเลยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย

12 สิ่งที่ท้าทาย การพัฒนาระบบบริการสำหรับกลุ่มที่ไม่เปิดเผย

13 กิจกรรม การติดตาม ARV Adherence


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมวินัยการกินยาต้านไวรัสเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google