งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง
วรรณพร วงศ์ทองดี

2 โครงสร้างบุคลากร บุคลากร 186 คน แพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 49 คน
บุคลากร 186 คน แพทย์ คน พยาบาลวิชาชีพ 49 คน เภสัชกร 2 คน จพง.ชันสูตร 2 คน จนท.อื่นรวมลูกจ้าง คน

3 การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์

4 ก่อนการพัฒนา ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ภายใน รพ.ไม่ชัดเจน การดูแลผู้ป่วยเป็นแบบแยกส่วน ทีมสหวิชาชีพไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน มีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้รับยาต้านไวรัส ไม่ได้ดูแลผู้ติดเชื้อที่เข้ารับบริการทุกราย โดยเฉพาะการคัดกรองวัณโรคไม่ได้ทำ การดูแลไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่หน่วยบริการควรดูแล การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ

5 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองวัณโรคให้ครอบคลุมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองเอชไอวีให้ครอบคลุมในผู้ป่วยวัณโรค

6 แนวทางการพัฒนา 1. วางระบบ ประชุมทีมสหวิชาชีพ
- เสนอผู้บริหารเพื่อ กำหนดเป็นนโยบาย - กำหนดแนวทางการคัดกรอง และ กำหนดแบบฟอร์ม - กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน - การบันทึกผลเพื่อการส่งต่อข้อมูล

7

8 การผสมผสานงานเอดส์และวัณโรค
หน่วยงานตรวจพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ตรวจพบผู้ป่วย TB รายใหม่ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา ตรวจ HIV หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่อง TB และคัดกรอง TB ผลเป็นวัณโรค ติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ ส่งต่อ เจ้าหน้าที่ คลินิกเอดส์ ส่งต่อคลินิกวัณโรค รักษาที่คลินิกวัณโรค

9

10

11 2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน แจกจ่ายทุกหน่วยงาน

12 3. จัดอบรมให้ความรู้

13

14 การตรวจสอบข้อมูล คลินิกเอดส์ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองวัณโรค
คลินิกวัณโรคตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองเอชไอวี

15 ผลการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลทับสะแก
ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL – T ตั้งแต่ปีงบประมาณ

16 ผลการวัด HIVQUAL – T ตามตัวชี้วัดหลัก

17 จำนวนผู้รับบริการในคลินิกวัณโรค
ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการในคลินิกวัณโรค รายการ ปี 50 ปี 51 ผู้ป่วยวัณโรคM+ รายใหม่ 27 ผู้ป่วยวัณโรคM- / นอกปอด รายใหม่ 24 22 ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ VCT 17 49 ผู้ป่วยวัณโรคสมัครใจตรวจเลือด 46 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 8 7 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจ CD4

18 จากการคัดกรองวัณโรค ในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ปี 2551
จากการคัดกรองวัณโรค ในผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ปี 2551 ผู้ป่วยใหม่ 50 ราย พบ TB 2 ราย ผู้ป่วยที่กินยา ARV113 พบ TB 1 ราย ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับยา ไม่พบการติดเชื้อวัณโรค

19 หลังการพัฒนา มีระบบการคัดกรองที่ชัดเจนเป็นนโยบายของโรงพยาบาล
มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานชัดเจน มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบสามารถสื่อสารในทีมได้

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google