งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัญชลีพร พันธุ์วิไล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัญชลีพร พันธุ์วิไล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อัญชลีพร พันธุ์วิไล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

2 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) ที่เพิ่มขึ้น ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านฯ ต้นแบบ - สร้างวิทยากรกระบวนการฯ 18 กลุ่มจังหวัด(ไตรมาส 2) สร้างแกนนำหมู่บ้าน 76 จว. (อบรมแกนนำ/ติดตามประเมินผล) (ไตรมาส 2) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 878 หมู่บ้าน (ไตรมาส 2-4) รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อการขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง (หมู่บ้านต้นแบบปี ) จำนวน 2,793 หมู่บ้าน (ไตรมาส 2-4) ตัวชี้วัด : - ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ( 2,937 หมู่บ้าน) - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของกระทรวงฯ จำนวน 878 หมู่บ้าน -

3 งบประมาณ หมู่บ้านละ 120,000 บาท พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน) งบประมาณ หมู่บ้านละ 120,000 บาท เรียนรู้ตนเอง/กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 5,500 บาท 2 ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา งบประมาณ 51,600 บาท 1 ไตรมาส 2 กิจกรรมการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 2 สาธิตกิจกรรมดำรงชีวิตแบบพอเพียง งบประมาณ 52,600 บาท 5 จัดการความรู้/ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 2 งบประมาณ 5,300 บาท 3 4 ไตรมาส 3 สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน งบประมาณ 5,000 บาท ไตรมาส 4 ไตรมาส 3

4 กิจกรรมรักษา/พัฒนาคุณภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
รักษาและพัฒนาคุณภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตกิจกรรมดำรงชีวิตแบบพอเพียง งบประมาณ 16,050 บาท กรณีอุทกภัย 24,129 บาท กรณีไม่ประสบอุทกภัย งบประมาณหมู่บ้านละ 26,750 บาท กรณีประสบอุทกภัย งบประมาณหมู่บ้านละ 35,129 บาท 2 1 เรียนรู้ตนเอง/กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 5,400 บาท กรณีอุทกภัย 5,500 บาท ไตรมาส 2 กิจกรรมรักษา/พัฒนาคุณภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 จัดการความรู้/ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 2 งบประมาณ 5,300 บาท กรณีอุทกภัย 5,500 บาท ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

5 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการ ระยะเวลา ๑. ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จำนวน ๓๐ ครอบครัว ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจฯ - ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ๑ วัน ๒ วัน ๒. เรียนรู้ตนเองและ กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพื่อ ประเมินตรวจสภาพ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 (มี.ค.) วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว/ชุมชน/ทุนชุมชน ผล คือ แผนพัฒนาครอบครัว และแผนพัฒนาชุมชน ที่มีคุณภาพ ๓. สาธิตกิจกรรมดำรงชีวิตแบบพอเพียง - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ๒ ประเภท ประเภทละ ๔. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๕. จัดการความรู้การดำเนินการ และ เตรียมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 2 (ก.ค. - ส.ค.) จัดทำเอกสารความรู้ อย่างน้อย ๑ ฉบับ


ดาวน์โหลด ppt อัญชลีพร พันธุ์วิไล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google