งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PDCA คืออะไร P D C A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PDCA คืออะไร P D C A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PDCA คืออะไร P D C A

2 P-D-C-A คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ
ประกอบด้วย : P = Plan คือ การวางแผน ในแผนงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ เทคนิคการวางแผนที่ดี  มีอะไรบ้างที่ต้องทำ  ใครทำ  ลำดับและขั้นตอนการทำงาน  ระยะเวลาในทำงาน  เป้าหมายในการทำงาน

3 D = Do คือ การปฏิบัติงานตามแผน โดยการดำเนินงานตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องมีการแก้ไข ขณะที่ลงมือปฏิบัติงานจะต้องมีตรวจสอบการดำเนินงานไปด้วย

4 C = Check คือ การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน ว่าเมื่อดำเนินงานตามแผนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด เทคนิคขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาว่าทำได้ตามแผนงานหรือไม่ ตรวจสอบผลว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รวบรวมและรายงานผลการดำเนิน เพื่อนำผลไปปรับปรุงต่อไป

5 A = Action คือ การนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
และนำแนวการปฏิบัติที่ดีมาจัดทำแผนงานใน ครั้งต่อไป เทคนิคขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข หลังจากตรวจสอบแล้ว หากไม่เป็นไปตามแผน ให้นำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เปลี่ยนเป้าหมายใหม่

6 ประโยชน์ของ PDCA 1. การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง 2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการดำเนินงานและสามารถ เตรียมงานล่วงหน้า ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย 3. การตรวจสอบ ที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำ ถือ เป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. การปรับปรุงแก้ไข การนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการ ดำเนินงานในครั้งต่อไป

7 ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ PDCA
ต้องมีแผนในการดำเนินงาน ต้องมีการดำเนินงานตามแผน ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนทุกเดือน ต้องมีการนำปัญหาและอุปสรรคจากการ ประเมินผลตามแผนมาปรับปรุงแก้ไขการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt PDCA คืออะไร P D C A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google