งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราความคงทนในการจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราความคงทนในการจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราความคงทนในการจำ
100% 85 จด + ฟัง จด ฟัง 65 72 20 70 10 3 ชม.ผ่านไป 3 วันผ่านไป

2

3 วิชา 313 351 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น (Elementary to Polymer Science)
วิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น (Elementary to Polymer Science) โดย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ SC , 4203

4 เอกสารอ้างอิง Sperling, L.H., Introduction to Physical Polymer Science: 2nd Ed., John Wiley & Sons, 1992. Billmeyer, F.W. Jr., Textbook of Polymer Science: 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1984. Cowie, J.M.G., Polymers: Chemistry & Physics of Modern materials: 2nd Ed., Blackie Academic & Professional, 1996. Allcock H.R. and Lampe F.W., Contemporary Polymer Chemistry: 2nd Ed., Prentice Hall, 1990. ปรีชา พหลเทพ, วิชา CH 462 โพลีเมอร์ (High Polymers) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์ครั้งที่ 10, 2546

5 เนื้อหา Physical Property of Polymer
1. โครงสร้างและสมบัติพื้นฐาน 2. ผลึก 3. น้ำหนักโมเลกุล 4. สมบัติทางความร้อน 5. สมบัติเชิงกล 6. สมบัติการหยุ่นหนืด 7. สมบัติของพอลิเมอร์ในทางการค้า 8. การวิเคราะห์และการทดสอบพอลิเมอร์


ดาวน์โหลด ppt อัตราความคงทนในการจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google