งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Polymer พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Polymer พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Polymer พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พอลิเมอร์ คือสารมวลโมเลกุลสูงที่มีโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้ำ (repeating unit)

3 Polymer พอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ แบ่งตามการเกิด
ก. พอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ง เซลลูโลส ยางธรรมชาติ ข. พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น พลาสติก ไนลอน ดาครอนและลูไซต์

4 Polymer แบ่งตามชนิดของมอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบ
ก. โฮโมพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ง พอลิเอทิลีน PVC                     ข. โคพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น โปรตีน พอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์

5 พอลิเมอร์ที่พบในชีวิตประจำวัน

6 การเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization)
1. พอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Additional Polymers) เกิดจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ไม่อิ่มตัว (สารที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน)

7 สังเกตว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดในหน่วยซ้ำของพอลิเมอร์ เท่ากับ จำนวนอะตอมทั้งหมดในโมโนเมอร์ (2C, 4H)

8 propylene polypropylene โมโนเมอร์ พอลิเมอร์ หน่วยซ้ำ (repeating unit)
สูตรโครงสร้างแบบย่อ

9 การเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization)
2. พอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation Polymers) เกิดจากมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า 1 หมู่ทำปฏิกิริยาและมีสารโมเลกุลเล็กเกิดขึ้นเช่น H2O HCl NH3 CH3OH C6H12O6 + C6H12O6 + C6H12O แป้ง + nH2O

10 โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure)
แบบเส้น (linear) เป็นโซ่ยาวยึดด้วยพันธะโคเว-เลนต์โซ่พอลิเมอร์เรียงชิดกันมากกว่าโครงสร้างอื่นจึงมีความหนาแน่นสูง จุดหลอมเหลวสูงแข็ง ขุ่นเหนียวมากกว่าโครงสร้างอื่น ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบเส้น ได้แก่ พอลิไวนิลคลอไรด์ PVC (ท่อน้ำ แผ่นน้ำ) , พอลิโพรพิลีน PP (ถุงพลาสติก,ขวดน้ำ), พอลิสไตรีน PS (โฟม),

11 โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure)
แบบกิ่ง (branched polymers) เป็นสายโซ่ที่มีกิ่งก้าน ทำให้ไม่สามารถจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มาก จึงมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ ความเหนียวต่ำ โครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เช่น พอลิเอทิลีน

12 โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure)
แบบร่างแห มีการเชื่อมต่อระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์เชื่อมโยงเป็นร่างแห บางครั้งเราเรียกพอลิเมอร์ ประเภทนี้ว่า crosslinked polymers มีความหนาแน่นมาก ไม่ยืดหยุ่น พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่าง เบกาไลต์ เมลามีนใช้ทำถ้วยชาม

13 เอทิลีน เมื่อให้เกิดความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 oC ภายใต้ความกดดันสูงและมีตัวเร่งกิริยา จะเกิดเป็นพอลิเอทีน ( CH2 CH2 )n Polyethylene

14 โพรพิลีน พอลิโพรพิลีน HOME


ดาวน์โหลด ppt Polymer พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google