งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Lecture 9 – แผนภาพ ER and Data Dictionary ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Contents ER Diagram พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ER-Diagram แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอธิบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในระบบงาน แผนภาพแสดงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในระบบในลักษณะภาพรวมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
องค์ประกอบของ ER-Diagram Entity หมายถึงสิ่งต่างๆของระบบฐานข้อมูลที่เราสนใจในระบบนั้นๆ เช่น คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ หรือเหตุการณ์ มักใช้เป็นคำนาม แทนด้วย Relationship หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity แทนด้วย มักใช้เป็นกริยา จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่บ่งบอกกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ความหมาย และรายละเอียดที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้น ๆ Attribute หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ Entity แทนด้วย มักใช้เป็นคำนาม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสัมพันธ์จะใช้เส้นเชื่อมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ One-to-One One-to-Many Many-to-One Many-to-Many 1 N 1 N M N ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 ตัวอย่าง - E-R Diagram 1 N เป็นที่ปรึกษา
อาจารย์ 1 คนมีนักศึกษาในที่ปรึกษาได้หลายคน นักศึกษา อาจารย์ วินิจฉัยโรค 1 N ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคได้หลายโรค ผลการวินิจฉัยโรค ผู้ป่วย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 ตัวอย่าง - E-R Diagram อาจารย์ 1 คน สามารถสอนรายวิชาให้นศ.ได้หลายราย
นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ 1 คน สามารถสอนรายวิชาให้นศ.ได้หลายราย ในทางกลับกัน นศ. 1 รายวิชาสามารถสอน โดยอาจารย์ได้มากกว่า 1 คน วินิจฉัยโรค M N แพทย์ 1 คน สามารถทำการวินิจฉัยโรคได้หลายราย ในทางกลับกัน ผู้ป่วย 1 รายสามารถถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ได้มากกว่า 1 ราย ผู้ป่วย แพทย์

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้เพื่อแสดง Attribute แทน entity ที่อ่อนแอ ซึ่ง entity ประเภทนี้จะถูกลบทิ้งหาก entity ที่ตนขึ้นอยู่ถูกลบทิ้ง เช่น entity ผู้ค้ำประกันจะถูกลบทิ้งด้วยหากมีการลบ entity พนักงาน แทนความสัมพันธ์ระหว่าง entity หนึ่งกับ entity ที่อ่อนแอ แทน แอตทริบิว (Attribute) แทน แอตทริบิวหลัก (Key Attribute) แทน แอตทริบิวที่มีได้หลายค่า (Multivalued Attribute) แทน แอตทริบิวเชิงประกอบ (Composite Attribute) แทน แอตทริบิวที่ได้ขึ้นใหม่ (Derived Attribute) . . . ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 เป็นที่ปรึกษา อาจารย์ สอนรายวิชาให้นศ. ลงทะเบียน T# TName Department SName ID# นักศึกษา รายวิชา Subj-Eng Pre-Subj# Subj-Thai SUB#

10 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เครื่องมือสำหรับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล บอกรูปร่างของข้อมูลในระบบ มีความสำคัญมากเพราะป้องกันความสับสนในระบบงานได้โดยเฉพาะระบบงานใหญ่ๆที่มีข้อมูลมาก และขนาดใหญ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 ประโยชน์ของการทำData Dictionary
เพื่อจัดเก็บรายละเอียดในระบบ เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของส่วนประกอบในระบบ เพื่อทำเอกสารบอกคุณลักษณะของระบบ เพื่อประเมินและค้นหาสิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดหายจากระบบ

13 องค์ประกอบของ Data Dictionary
ชื่อข้อมูล (Name) รายละเอียดของข้อมูล (Data description) ลักษณะของข้อมูล (Data type) ความยาวของข้อมูล (Data length) รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional information) ค่าที่เป็นไปได้ (Permissible value) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างข้อมูล (Data structure) + แทน และ [ แทน เลือกเพียงหนึ่งอย่างใน { แทน การซ้ำของ ( แทน มีหรือไม่มีก็ได้ * แทน หมายเหตุ = แทน การสมมูลกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอธิบายโครงสร้างข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อผู้ป่วย = คำนำหน้า + ชื่อแรก + (ชื่อกลาง) + นามสกุล คำนำหน้า = [นาย/นาง/นางสาว] ตัวอย่างค่าข้อมูล นายสมชาย เพชรดี นางสมศรี เพชรงาม นางสาวสมิธ เอฟ เคอรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอธิบายโครงสร้างข้อมูล (ต่อ) ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ = หมายเลขใบสั่งซื้อ + วันเดือนปีที่สั่งซื้อ + ชื่อลูกค้า + { รหัสสินค้า + ชื่อสินค้า + จำนวนที่สั่งซื้อ + ราคาต่อหน่วย} ข้อมูลของนักศึกษา STUDENTS = { Student record } Student record = Name + Address + Student code + Advisor ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 ตัวอย่าง ข้อมูลในระบบวางแผนการผลิต

20 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Conclusion ER Diagram พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google