งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์
และจดทะเบียนใน ตลท. 9 พฤศจิกายน 2552

2 เพิ่มบทบาทตลาดทุนไทยในภูมิภาค
แผนกลยุทธ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนไทยในภูมิภาค เปิดให้ foreign issuer เข้ามา list ใน ตลท. เพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุนไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดทุน ตปท.

3 ออกเกณฑ์เฉพาะสำหรับ foreign issuer
เกณฑ์ local เป็นอุปสรรคต่อ foreign issuer ลดอุปสรรคการระดมทุนของ foreign issuer คุ้มครองผู้ลงทุนเทียบเท่าไปลงทุนโดยตรงใน ตปท. ออกเกณฑ์เฉพาะสำหรับ foreign issuer

4 การลงทุนในหุ้น ตปท. ตปท. ไทย หุ้น ตปท. หุ้น ตปท.
1 หุ้น ตปท. 2 หุ้น ตปท. ผู้ลงทุนนำเงินออกไปซื้อหุ้นใน ตปท. ผู้ลงทุนซื้อหุ้น foreign issuer ในไทย 1 2

5 Foreign issuer เสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียน ใน ตลท.
รูปแบบการเสนอขาย Foreign issuer เสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียน ใน ตลท. Primary Listing Secondary Listing PO หุ้นใหม่ ผถห. PO หุ้นเดิม phase แรก เปิดเฉพาะ secondary listing

6 หลักการสำคัญ ผู้ลงทุนไทยได้รับความคุ้มครอง เสมือนไปลงทุนโดยตรงใน ตปท.
ผู้ลงทุนไทยได้รับความคุ้มครอง เสมือนไปลงทุนโดยตรงใน ตปท. 2. foreign issuer มีคุณสมบัติเป็น eligible listed co. 3. ปฏิบัติตามเกณฑ์ home ex. เป็นหลัก

7 เกณฑ์อนุญาต มีคุณสมบัติเป็น eligible listed co.
มี contact person ติดต่อหน่วยงานทางการ / สนง. อยู่ภายใต้วงเงินที่ ธปท. กำหนด ต้องจัดให้มี U/W ไทย home ex. เป็นสมาชิก WFE regulator ใน home ex. IOSCO MMOU signatory A / bilateral MOU list ใน home ex. ≥ 3 ปี บริษัทขนาดใหญ่ (top quartile/ Mkt cap.≥10,000 ลบ.)

8 2. การเปิดเผยข้อมูล 2.1 ข้อมูลใน filing
2.2 ภาษาที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูล 2.3 ระยะเวลา effective filing 2.4 งบการเงิน

9 2.1 ข้อมูลใน filing Filing
1. ข้อมูลตาม home ex. 2. ข้อมูลตาม ม.69 (1)-(10) เช่น วัตถุประสงค์การเสนอขาย ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. ข้อมูลเพิ่ม คำเตือนผู้ลงทุน + ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูล contact person/เลขานุการบริษัท ภาษาที่ใช้เปิดเผยข้อมูลหลังขาย หากขายพร้อม ปท. ในกลุ่มอาเซียน ให้เลือกใช้ ASEAN Standards หรือตาม home ex. ได้ ไม่ต้องมี FA ไทย ยกเว้นถ้าใช้ ASEAN Standards

10 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน
ก.ล.ต คำเตือนบนหน้าปก filing ดูแลตนเองเสมือนออกไปลงทุนใน ตปท. ผลท. ต้องติดตาม/ศึกษาหลักเกณฑ์ของ regulator / home ex. ที่อาจกระทบสิทธิ คำเตือนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ update ข้อมูลหลังขาย

11 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน
ก.ล.ต. ปัจจัยความเสี่ยง ใน filing ความเสี่ยงเสมือนไปลงทุนโดยตรงใน ตปท. ข้อจำกัด/ความเสี่ยงในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ที่อยู่ ตปท. และเขตอำนาจศาลในการฟ้องบังคับคดี ผลท. อาจไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอนาคตได้ หากเต็มเพดานวงเงิน ธปท. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อาจไม่ได้รับเงินปันผลเนื่องจากมีข้อจำกัดนำเงินออก หรืออาจได้รับช้ากว่าผู้ลงทุนใน home ex.

12 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน
ตลท. เตือน ผลท. ทราบความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ไทย กับหลักทรัพย์ของ foreign issuer เช่น ใช้สัญลักษณ์พิเศษในการเผยแพร่ข้อมูล แสดง website link ของ home regulator/home ex. เพื่อให้ ผลท. ติดตามหาข้อมูลหลักเกณฑ์ ตปท. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนรู้ความเสี่ยง

13 ภาษาใน filing ที่ยื่น สนง. ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
2.2 ภาษา filing ภาษาที่ยื่น home ภาษาใน filing ที่ยื่น สนง. ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย Update ข้อมูลหลังขาย filing ที่ยื่น สนง. เป็นภาษาใด ให้ใช้ภาษานั้น เปิดเผยข้อมูลตลอดเวลาที่ list ใน ตลท.

14 2.3 effective filing ขายไทยที่เดียว
ขายไทย + ปท. ในกลุ่มอาเซียนพร้อมกัน ตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันใน ACMF คือ regulators ประสานงานใกล้ชิด และ filing มีผลใช้บังคับตามเวลาประเทศที่นานสุด

15 2.4 งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี : มาตรฐาน IFRS มาตรฐานไทย
มาตรฐาน home + reconcile IFRS มาตรฐานที่ สนง. ยอมรับ

16 3. เกณฑ์อื่นหลังขาย เกณฑ์อื่นภายหลังเสนอขาย เช่น เกณฑ์ home
เกณฑ์อื่นภายหลังเสนอขาย เช่น งบการเงิน และ รายงานประจำปี RPT/ได้มาจำหน่ายสินทรัพย์สำคัญ รายงานส่วนได้เสีย กรรมการ/ผู้บริหาร takeover ออกหุ้นเพิ่มทุน/warrant รายงานการถือหลักทรัพย์ผู้บริหาร เกณฑ์ home มีข้อกำหนดบางเรื่องที่ กม. หลักทรัพย์ไทย ไม่สามารถผ่อนปรน ให้ทำตามเกณฑ์ home ex.ได้ เช่น เลขานุการบริษัท

17 SET ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ
1. ขอจัดสรรวงเงิน SEC สำรองวงเงิน แจ้ง SET (pre-approve) ติดต่อ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติ : Home ex. เป็นสมาชิก WFE Home regulator เป็นสมาชิก ISOCO MMOU/มี bilat. กับไทย บริษัทขนาดใหญ่ + list ≥3ปี ผ่าน listing requirement Foreign Company SET ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ PO หุ้นใหม่ ผถห. นำหุ้นเดิมมา PO ขออนุญาต SEC Filing กับ SEC Filing กับ SEC ขอ list กับ SET Update ข้อมูล ที่ SEC มีหน้าที่ บจ. ตามเกณฑ์ SET

18


ดาวน์โหลด ppt การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google