งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานแถลงข่าว “ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานแถลงข่าว “ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานแถลงข่าว “ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย”
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. 27 กันยายน 2555

2 ประเทศไทยได้อันดับ 3 จากการประเมินทั้งหมด 11 ประเทศในเอเชีย
CG Watch market scores ประเทศไทยได้อันดับ 3 จากการประเมินทั้งหมด 11 ประเทศในเอเชีย 2007 2010 2012 Change (ppt) 1. Singapore 65 67 69 +2 2. Hong Kong 66 +1 3. Thailand 47 55 58 +3 4. = Japan 52 57 -2 5. = Malaysia 49 6. Taiwan 54 53 7. India 56 48 51 8. Korea 45 +4 9. China -4 10. Philippines 41 37 11. Indonesia 40 -3

3 Market category scores

4 Thailand CG macro category scores
ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้น 4 หมวด จาก 5 หมวด +7 +6 +3 +1 +2

5 หมวดการประเมิน หมวดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติ (CG rules and practices) หมวดการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) หมวดบรรยากาศด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & regulatory environment) หมวดว่าด้วยการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบ (IGAAP) หมวดวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (CG culture)

6 Thailand CG macro category scores
1. หมวดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติ (CG rules and practices) ได้ 62% จากเดิม 56% (คะแนนเฉลี่ยของเอเชีย 49%) บจ. ส่วนใหญ่รวมทั้ง SMEs หลายแห่งสามารถส่งงบการเงิน ประจำปีได้ภายใน 60 วัน (มาตรฐานบัญชี IFRS กำหนดไว้ภายใน 3 เดือน) บจ. มีมาตรฐานที่ดีในการจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น - บางบริษัทจัดส่งเอกสาร วันก่อนการประชุม - เกือบทุกบริษัทใช้สิทธิออกเสียงด้วยบัตรลงคะแนน - จัดทำรายงานการประชุมได้อย่างละเอียด ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น MD&A, CG report, CSR report

7 Thailand CG macro category scores
2. หมวดการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ได้ 44% จากเดิม 42% (คะแนนเฉลี่ยของเอเชีย 43%) มาตรการของ ก.ล.ต. ในการกำหนดลักษณะขาด ความน่าไว้วางใจของผู้บริหาร บจ. การกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไปใช้สิทธิในวาระที่อาจมี ความขัดแย้งทางประโยชน์ การทำหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นและการเป็นตัวแทน ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น    ผู้ประเมินมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอันเนื่องมาจากจำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นศาลมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไป

8 Thailand CG macro category scores
3. หมวดบรรยากาศด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & regulatory environment) ได้ 54% เท่าเดิม (คะแนนเฉลี่ยของเอเชีย 55%) ผู้ประเมินมีความเห็นว่าช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาการแก้ไขกฎหมายไม่มีความคืบหน้า ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ควรปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ค้นหาสะดวกยิ่งขึ้น

9 Thailand CG macro category scores
4. หมวดว่าด้วยการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบ (IGAAP accounting and auditing) ได้ 80% จากเดิม 73% (คะแนนเฉลี่ยของเอเชีย 74%) ก.ล.ต. แสดงบทบาทในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี อย่างเข้มงวดและยกระดับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จนเป็นที่ยอมรับในอเมริกาและยุโรป ทำการประเมินคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่

10 Thailand CG macro category scores
5. หมวดวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (CG Culture) ได้ 50% จากเดิม 49% (คะแนนเฉลี่ยของเอเชีย 42%) วัฒนธรรมหรือบรรยากาศธรรมาภิบาลดีขึ้น จากการทำงานของหลายภาคส่วน เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จัดอบรมความรู้ให้แก่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่รณรงค์ให้ บจ. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดตั้งชมรมเลขานุการบริษัท - การรวมตัวของภาคเอกชนจัดตั้งเครือข่ายต่อต้าน คอร์รัปชัน ผู้ประเมินไม่มั่นใจว่าการดำเนินการของภาคเอกชนจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้จริง

11 สรุป ผลประเมินปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตลาดทุนที่เห็นความสำคัญของ CG ทำให้ตลาดทุนไทยโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีในช่วงที่กำลังจะมี ASEAN linkage การประเมินผลทำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การดำเนินการ ทางกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt งานแถลงข่าว “ความสำเร็จจากความร่วมมือยกระดับ CG ตลาดทุนไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google