งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.
ประจำปี 2553

3 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง กบข.
เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก

4 กระบวนการของเงินสมาชิก เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ 2 เบิกเงินสมทบ ชดเชย และนำส่งเงิน พร้อมข้อมูลมาที่ กบข. หน่วยงานต้นสังกัด กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด ตรวจสอบข้อมูลเงินรับจากหน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ กบข. นำเงินไปลงทุนตามกรอบ นโยบาย และจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก 4 สมาชิก / ทายาท ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

5 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ณ 31 ธ.ค. 2552)

6 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี ปี ผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ 2540 10.96 8.54 5.60 2541 16.51 9.81 8.10 2542 9.41 5.09 0.31 2543 6.41 3.82 1.55 2544 7.22 3.13 1.65 2545 8.21 2.56 0.60 2546 11.84 1.50 1.82 2547 2.02 1.00 2.73 2548 6.83 1.29 4.56 2549 3.44 3.68 4.64 2550 9.22 2.78 2.23 2551 -5.17 2.52 5.47 2552 8.91 0.93 -0.85 เฉลี่ยรวม 13 ปี 7.18 3.58 2.95 6

7 กระบวนการของเงินสมาชิก เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ 2 เบิกเงินสมทบ ชดเชย และนำส่งเงิน พร้อมข้อมูลมาที่ กบข. หน่วยงานต้นสังกัด กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด ตรวจสอบข้อมูลเงินรับจากหน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ กบข. นำเงินไปลงทุนตามกรอบ นโยบาย และจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก 4 สมาชิก / ทายาท ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service 7 เมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

8 ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ
เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย 8

9 ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
เงินบำเหน็จ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้กับสมาชิกเพียงครั้งเดียวเมื่อพ้นสมาชิกภาพ เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

10 เงินบำนาญ ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ
คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน เมื่อพ้นสมาชิกภาพตามสูตรที่กำหนด เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

11 ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ
เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมเข้ากองทุนทุกครั้ง ที่มีการจ่ายเงินเดือน เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้สมาชิกที่ส่งเงินสะสม เข้ากองทุน

12 ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ
เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐนำส่งเข้าบัญชีสมาชิก กบข. ซึ่งเป็นข้าราชการ อยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐนำส่งเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่าย เงินเดือน เพื่อชดเชยบำนาญที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบำนาญสำหรับสมาชิก กบข.

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google