งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ

3 เมื่อผู้นั้นออกจากราชการ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อผู้นั้นออกจากราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาและให้นับเวลาระหว่างนั้นเต็มเวลาราชการ ยกเว้น

4 สมาชิกจะได้รับเงินอะไรบ้าง
เงินที่จะได้รับจาก สิทธิ กบข. กระทรวงการคลัง + + ไม่มีสิทธิ รับบำเหน็จบำนาญ 1 เงินสะสม 2 เงินสมทบ - ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ประเภท + + 1 เงินสะสม 2 เงินสมทบ เงินบำเหน็จ บำเหน็จ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ประเภท 1 + 2 + เงินสะสม เงินสมทบ บำนาญ 3 เงินบำนาญ + 4 เงินประเดิม(ถ้ามี) เงินชดเชย + ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ประเภท 4

5 สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
เหตุออก จากราชการ เวลาราชการ (เวลารวมวันทวีคูณ) สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลัง ลาออก ให้ออก ปลดออก ไม่ถึง 10 ปี - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ 25 ปี ขึ้นไป เลือกบำเหน็จ หรือ เลือกบำนาญ ประเดิม (ถ้ามี) + สะสม + สมทบ + ชดเชย + ผลประโยชน์ บำนาญ

6 สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
เหตุออก จากราชการ เวลาราชการ (เวลารวมวันทวีคูณ) สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลัง เกษียณ สูงอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน ไม่ถึง 1 ปี - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี บำเหน็จ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์ 10 ปี ขึ้นไป เลือกบำเหน็จ หรือ เลือกบำนาญ ประเดิม (ถ้ามี) + สะสม + สมทบ + ชดเชย + ผลประโยชน์ บำนาญ

7 สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
เหตุออก จากราชการ เวลาราชการ (เวลารวมวันทวีคูณ) สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลัง เสียชีวิต (ปกติ) ไม่ถึง 1 ปี - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ - 1 ปีขึ้นไป บำเหน็จ ตกทอด สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ บำเหน็จตกทอด (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ) เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ - เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ บำเหน็จ ตกทอด - 1.) บำเหน็จตกทอด (30 เท่าของบำนาญ) + 2.) เงินช่วยพิเศษ (3 เท่าของบำนาญ)

8 สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
เหตุออก จากราชการ เวลาราชการ (เวลารวมวันทวีคูณ) สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เงินที่จะได้รับจาก กบข. กระทรวงการคลัง โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ - ไล่ออก - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ - ออกรับเบี้ยหวัด - สะสม + สมทบ +ผลประโยชน์ เบี้ยหวัด ย้ายประเภทจากรับเบี้ยหวัด เป็นรับบำเหน็จบำนาญ (ต่อเนื่องจากออกรับเบี้ยหวัด) เลือกบำนาญ ประเดิม(ถ้ามี) + ชดเชย+ ผลประโยชน์ บำนาญ หรือเลือกบำเหน็จ - บำเหน็จ

9 เงินที่ได้รับจาก กบข. ต้องเสียภาษีหรือไม่
เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนเมื่อสิ้นสุด สมาชิกภาพ ได้รับยกเว้น กรณีที่ออกจากราชการด้วยเหตุ ดังนี้ 1. เหตุสูงอายุ - อายุ 60 ปี หรือลาออกเมื่อครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว - มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป แต่อายุไม่ครบ 50 ปีบริบูรณ์ และได้ลาออกจากราชการตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 2. เหตุทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์ 3. เหตุทดแทน ยุบ ยกเลิกตำแหน่ง ให้ออกโดย ไม่มีความผิด ออกนอกระบบ 4. เสียชีวิต

10 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร
1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 3. ATM ของธนาคารกรุงไทย 4. GPF Web Service ผ่าน

11


ดาวน์โหลด ppt สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ. สิทธิประโยชน์ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google