งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้านโป่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้านโป่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้านโป่ง
โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้านโป่ง ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ

2

3 ความเป็นมา

4 การดำเนินการ 1.จัดตั้งคณะคณะกรรมการ - สพท. เขต 2 - สสอ./ อบต.
1.1.คณะกรรมการอำนวยการ - สพท. เขต 2 - สสอ./ อบต. - โรงพยาบาล ทำหน้าที่ * กำหนดนโยบาย * ส่งเสริมสนับสนุน * ติดตามเร่งรัด

5 การดำเนินการ 1.2. คณะทำงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พยาบาล - นักจิตวิทยา - ครู อบต. - เจ้าหน้าสถานีอนามัย ทำหน้าที่ * วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ * ถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติ * ประชุม * จัดกิจกรรม

6 การดำเนินการ 2.จัดอบรมให้ความรู้ * ครูทุกรร.ในอำเภอบป.
ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น * ครูทุกรร.ในอำเภอบป. * ผู้รับผิดชอบอนามัยโรงเรียน

7 ผลการดำเนินการ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน
ผลการอบรม คะแนนประเมินจากผู้เข้ารับการอบรม เท่ากับ 84.47 - ดำเนินการ -วิทยากร -ความรู้ที่ได้

8 การดำเนินการ 3. อบรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ม. 4 และปวช.ปีที่ 1
ผล : ดำเนินการ 9 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าอบรมทั้งสิ้น 1,194 คน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ปัญหา/อุปสรรค *** การทำงานเป็นทีมระหว่างโรงเรียนและ สาธารณสุข
*** ข้อจำกัดด้านเวลา *** การทำงานเป็นทีมระหว่างโรงเรียนและ สาธารณสุข *** โอกาสในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา

22 *อสม./แกนนำนักเรียน/ครูประจำชั้น ** จิตอาสา
การต่อยอด ** สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ *อสม./แกนนำนักเรียน/ครูประจำชั้น ** จิตอาสา ** สายด่วน obstetric emergency


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้านโป่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google