งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกรหัสกิจกรรม และ ระบบการจัดเก็บ คะแนน หน่วยกิตชั่วโมง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกรหัสกิจกรรม และ ระบบการจัดเก็บ คะแนน หน่วยกิตชั่วโมง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกรหัสกิจกรรม และ ระบบการจัดเก็บ คะแนน หน่วยกิตชั่วโมง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

3 ตัวอย่างชุดสื่อการศึกษา ต่อเนื่อง •CME 100 credit

4 ตัวอย่างชุดสื่อการศึกษา ต่อเนื่อง Video CD เรื่องการซ่อมแซม Laparoscopic port: • ใช้เวลาดูเพียง 10 นาที •CME 1 credit จัดเก็บคะแนนโดย คณะแพทย์ มศว • ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจประจำปี 2544

5

6 ลำดับขั้นตอนของ การพัฒนาระบบ Maintenance 7.2 Update database 7.1 Vitalize the system Conversion 6.2 Training users & administrators 6.1 Implementation Construction 5.3 e-CME 5.2 Appropriate technology 5.1 Structural networking 4.3 Public hearing 4.2 Design accredited activities 4.1 Identify point of connection Design Analysis 3.3 Analyze academic activity 3.2 Stratify groups of doctors 3.1 Identify risk groups Feasibility Study 2.2 Reasonable, acceptation 2.1 Adequate total credit supply Problem Recognition 1.3 Professionalism, Diversity 1.2 Accountability 1.1 Globalization พ. ศ.2536 พ. ศ.2545 6 2 3 4 5 1 7

7 คำแนะนำในการออก รหัส รหัสของกิจกรรมประกอบไปด้วย 5 ส่วน มี รายละเอียดดังต่อไปนี้ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง ส่วนที่สาม ส่วนที่สี่ ส่วนที่ห้า

8 ส่วนที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัว ซึ่ง จะบ่งถึงกลุ่มกิจกรรม รหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ซึ่งมี ทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปนี้ • 1 หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 1 • 2 หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 2 • 3 หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 3 • 4 หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 4

9 ส่วนที่สอง เป็นรหัสกิจกรรมซึ่งมี ทั้งสิ้น 32 ประเภท ปรากฏในภาคผนวกที่ 8. ส่วนนี้มีเลขเพียง สองหลัก และมีกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 32 ประเภท ( ดูรายละเอียดของกิจกรรมในภาคผนวกที่ 8) 2

10 ส่วนที่สาม ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวซึ่งจะบ่ง ถึงกลุ่มสถาบัน และรหัส ประจำของสถาบันหลัก • รหัสตัวที่หนึ่ง แสดงกลุ่มสถาบันหลัก • รหัสสองตัวสุดท้าย แสดงรหัสประจำของ สถาบันนั้น ๆ แยกตามหมวดหมู่ซึ่งปรากฏใน รหัสตัวแรกของส่วนที่สาม ( ภาคผนวกที่ 1 รหัสของสถาบันหลัก ) 3

11 1. ศ. น. พ., แพทยสภา และแพทย สมาคม 2. ราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคม / ชมรมหรือองค์กรวิชาชีพหลัก 3. คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัย แพทยศาสตร์ / สถาบันพระบรมราช ชนก ตัวอย่าง รหัสตัวแรก

12 หมายถึง สถาบันสมทบเป็นผู้จัด ( จึง ไม่มี รหัสเลขที่ 0 กล่าวคือ ศ. น. พ. แพทย สภาและแพทยสมาคมจะไม่มีกิจกรรมกลุ่ม ที่ 2 นั้นคือ ไม่มี 000, 001 และ 002 เนื่องจากสามสถาบันนี้จะไม่รับเป็นแม่ข่าย หลักให้แพทย์มาขึ้นทะเบียนกิจกรรมกลุ่ม ที่ 2 ได้ ) เนื่องจากกิจกรรมนี้จะต้องลงรหัส ของสถาบันหลักที่จะเป็นผู้กรอกคะแนนให้ ดังนั้นจึงต้องลงรหัสสถาบันหลักดังกล่าว แล้วข้างต้น สำหรับกิจกรรม กลุ่มที่ 2

13 • กิจกรรมกลุ่มที่ 3.1 สถาบันหลักเท่านั้นที่เป็นผู้ออกให้แพทย์ทั่วทั้งประเทศได้ ดังนั้นส่วนที่สองจึงเป็นรหัสสถาบันหลัก • กิจกรรมกลุ่มที่ 3.2 สถาบันหลักเท่านั้นที่เป็นผู้ออกให้กับชุดสื่อการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้แพทย์ทั่วทั้งประเทศได้ตอบแบบทดสอบนี้ได้ ดังนั้น ส่วนที่สองจึงเป็นรหัสสถาบันหลัก • กิจกรรมกลุ่มที่ 3.3 กิจกรรมประเภทที่ 24-31 สถาบันสมทบสามารถออกหน่วยกิต ชั่วโมงให้แก่แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเท่านั้น ดังนั้นส่วนที่สอง จึงเป็นรหัสสถาบันหลักที่เป็นแม่ข่ายให้ • กิจกรรมกลุ่มที่ 3.3 กิจกรรมประเภทที่ 32 สถาบันหลักเท่านั้นที่ออกให้แพทย์ทั่ว ทั้งประเทศได้ ดังนั้นส่วนที่สองจึงเป็นรหัสสถาบันหลัก ส่วนกิจกรรมกลุ่มที่ 3 เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่วน บุคคล มีหลายกรณี อาทิเช่น

14 2. ส่วนที่สองเป็นตัวเลขสามตัวสุดท้าย มีได้ 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ 3.1 และ 3.2 และกิจกรรมประเภทที่ 3.2 จะเป็น กิจกรรมที่สถาบันหลักเป็นผู้ออกเลขรหัสได้เท่านั้น เป็นรหัสเฉพาะสถาบัน สมทบนั้นๆ ไม่ซ้ำกัน ส่วนที่สี่ เป็นรหัสสถาบันสมทบ ประกอบด้วยสองส่วน คือ 1. ส่วนที่หนึ่งเป็นตัวเลขตัวแรกของส่วนที่สี่ เป็นกลุ่มสถาบันสมทบ หมายเหตุ ถ้าสถาบันสมทบถูกเปลี่ยนเป็น สถาบันหลักให้ใช้รหัสสถาบันใหม่ตาม ประกาศของ ศ. น. พ. เป็นคราวๆไป

15 ส่วนที่ห้า รหัสเวลาที่เกิดกิจกรรม นั้น ๆ ส่วนนี้มีตัวเลข 4 ตัว ซึ่งแสดง ปี คศ. และเดือน ซึ่งเป็นเวลาที่ สถาบันแห่งนั้นเป็นผู้ผลิต รหัสสองตัวหลังหมายถึงเดือน 5

16 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การออกรหัสกิจกรรม และ ระบบการจัดเก็บ คะแนน หน่วยกิตชั่วโมง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google