งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยา จำปัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยา จำปัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยา จำปัน
นางสาว อารยา จำปัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 24 เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

2 Combine รวมกัน การนำสิ่งของหรืออื่นๆ ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป มาผนวกเขาด้วยกัน หรือนำมาอยู่ร่วมกัน เช่น combine radicals แปลว่า การรวมกันของอนุมูล

3 Denominator ตัวหาร เลขที่นำมาหารตัวตั้ง เช่น
36 ÷ 6 โดยที่ 6 คือตัวหาร 36 คือตัวตั้ง 120 ÷ 12 โดยที่ 12 คือตัวหาร 120 คือตัวตั้ง

4 Multiplication การคูณ
การคูณ คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นอัตรา การคูณเป็นหนึ่งในสี่ของการดำเนินการพื้นฐานของเลขคณิตมูลฐาน การคูณสามารถนิยามบนจำนวนธรรมชาติว่าเป็นการบวกที่ซ้ำๆ กัน ตัวอย่างเช่น 4 คูณด้วย 3 หมายถึงการบวกจำนวน 4 เข้าไป 3 ชุด ดังนี้ = 12

5 Numerator ตัวเศษ ตัวเลขที่อยู่ด้านบนของเศษส่วน เป็นตัวบ่งบอกว่ามีจำนวนส่วนที่เท่ากันอยู่เท่าไรในส่วนรวมทั้งหมด เช่น ในเศษส่วน 3/4 ตัวเลข 3 คือตัวเศษ หมายความว่ามีวัตถุ 3 ส่วนจากทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีขนาดเท่าๆ กันคือ 1/4

6 Decimal ทศนิยม การเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนเป็น 10 หรือ 10 ยกกำลังต่างๆ แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด)แทน เช่น ส่วนที่แรเงาคือ 7/10 = 0.7

7 Notation เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกันและเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น = คือ เครื่องหมายเท่ากับ + คือ เครื่องหมายบวก - คือ เครื่องหมายลบ เป็นต้น

8 Cube root รากที่สาม ในทางคณิตศาสตร์ รากที่สาม ของจำนวน x คือจำนวนที่เมื่อคูณด้วยตัวมันเองแล้ว นำผลลัพธ์ไปคูณตัวมันเองอีกครั้ง จะได้ค่า xตัวอย่างเช่น รากที่สามของ 8 คือ 2 เพราะว่า 2x2x2 = 8

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยา จำปัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google