งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น

2 ควรจำกัดแต่เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเท่านั้น
ควรเป็นการผลิตบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นเท่านั้น การที่จะมอบภาระหน้าที่ให้แก่ อปท. มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ -อาณาเขตที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ -ความรู้ ความสามารถของประชาชนที่เข้ามาบริหารงาน

3 ในทางการเมืองเพื่อให้อิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น การกระจายอำนาจทางการคลังเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล

4 ข้อสนับสนุนและข้อคัดค้านของการกระจายอำนาจทางการคลัง

5 ข้อสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการคลัง
1.เหตุผลและข้อสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 1) ประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะบางอย่าง (ดี) มากกว่ารัฐบาลกลาง เนื่องจาก (1) รัฐบาลท้องถิ่นรู้ความต้องการของประชาชนดี (2) รัฐบาลท้องถิ่นสามารถปรับการใช้จ่ายของตนให้เข้ากับฐานะทางการเงินและความเสียสละของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด

6 (3) สามารถผลิตสินค้าและบริการเหมาะกับขนาดและกำลังการผลิต เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) ช่วยให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจมากขึ้น จากที่ได้เปิดโอกาสมีส่วนร่วมและเรียนรู้ชะตากรรมของตนเอง ทำให้มองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียภาษี 2. เหตุผลทางการเมือง 1) เป็นรากฐานของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (1) มีส่วนร่วมรับผิดชอบการปกครองตนเอง ผ่านการเลือกผู้แทนท้องถิ่น การแสดงความคิดเห็น

7 (2) เปิดโอกาสให้รัฐบาลท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชน ทำให้ทราบปัญหา/ความต้องการ สามารถจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (3) การกระจายอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้รัฐบาลกลางมีเวลาในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมมากขึ้น การบริหารงานดีขึ้น 2) เป็นรากฐานของการฝึกผู้นำทางการเมืองของประเทศ (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจการเมืองเสนอตัวรับใช้สังคม พิสูจน์ความรู้/ความสามารถ/ซื่อสัตย์ เกิดการตรวจสอบการทำงาน สามารถสร้างผู้นำที่มีคุณภาพ

8 ข้อคัดค้านการกระจายอำนาจทางการคลัง
(2) มีผู้นำมีความรู้ความสามารถมาทำงาน ประชาชนได้รับประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ข้อคัดค้านการกระจายอำนาจทางการคลัง

9 1.ประชาชนในท้องถิ่นอาจไม่มีความสามารถ
ทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข โดยการฝึกฝนประชาชน 2.ปัญหาการแผ่ขยายของบริการสาธารณะ การผลิตบริการบางกรณีคนในท้องถิ่นอื่นได้รับประโยชน์ แต่ท้องถิ่นกลับไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ คนในท้องถิ่นจึงแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เช่น ขยะมูลฝอย แนวทางแก้ไข รัฐบาลกลางช่วย และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกัน

10 3.ความแตกต่างทางการพัฒนาระหว่าง อปท.
ความแตกต่างทางรายได้ อปท. ที่มีรายได้น้อยจะล้าหลัง อปท. ที่มีรายได้มากจะพัฒนาได้เร็ว งบประมาณของ อปท. เล็ก ๆ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ งบพัฒนาต่ำ แนวทางแก้ไข รัฐบาลกลางให้เงินอุดหนุน

11 กิจกรรม จงอธิบายข้อสนับสนุนและข้อคัดค้านของการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ส่งในห้องเรียน 27 พ.ย.55

12 1.เปรียบเทียบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555 ได้เท่าไหร่
2.เปรียบเทียบการจัดสรรรายได้ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555ได้เท่าไหร่ ส่งในห้องเรียน 11 ธ.ค.55


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google