งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง
แรง FORCE , F การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง

2 การแตกแรง แรงหนึ่งแรงทำให้เป็นแรงย่อยได้หลายแรง และหลายทิศทาง แต่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะ การแตกแรงออกเป็นแรงย่อย 2 แรง (2 มิติ) ที่อยู่ในระบบพิกัดฉากแกน x และแกน y เท่านั้น y F y F x x

3 x y F

4 =Fcos O y x =Fsin แยกปิดมุม แยกเปิดมุม y F x F

5 ตัวอย่าง 1 จงคำนวณหาแรงย่อยในแกน x และ y จากแรง 100 N ที่ทำมุม 30 กับแกน x

6 ตัวอย่าง 2 จงคำนวณหาแรงย่อยในแกน x และ y จากแรง 200 N ดังรูป y F x x
25 F x F = 200sin25 = N x F y F = 200cos25 = N y

7 ที่มีจำนวนแรงมากกว่า 2 แรง
การรวมแรง ที่มีจำนวนแรงมากกว่า 2 แรง ต้องแตกแรงทุกแรงออกเป็นแรงในแกน x และแรงในแกน y รวมแรงในแต่ละแกน(หาแรงลัพธ์ในแต่ละแกน) หาขนาดแรงลัพธ์ หาทิศทางของแรงลัพธ์

8 จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

9 หาขนาดของแรงลัพธ์ ให้ F1 = 6 N , F2 = 4 N , F3 = 2 N  = 30 ,  = 40 ,  = 45 Fx = F1cos + F3sin +(-F2cos) Fx = 6cos30+ 2sin40+(- 4cos 45) Fx = N

10 ให้ F1 = 6 N , F2 = 4 N , F3 = 2 N  = 30 ,  = 40 ,  = 45 Fy = F2sin+ F1sin +(- F3cos) Fy = 4sin 45 + 6sin 30 +(- 2cos 40) Fy = N

11 x y Fx Fy Ft = (Fx) + (Fy) 2 = (3.65) + (4.29) 2 Ft = N

12 หาทิศทางของแรงลัพธ์ x y Fx Fy หาขนาดของมุม  ใช้กฎของ sine

13 จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์
10 N 5 N 2N 45 30 25

14 10 N 5 N 2N 45 30 25 10sin45 5sin30 10cos45 2sin25 5cos30 2cos25

15 หาขนาดแรงลัพธ์ในแกน x และ y
10 N 5 N 2N 45 30 25 10sin45 5sin30 +10cos45 +2sin25 -5cos30 2cos25 Fx = = N

16 10 N 5 N 2N 45 30 25 +10sin45 +5sin30 +10cos45 +2sin25 -5cos30 -2cos25 Fy = = 7.76 N

17 หาขนาดแรงลัพธ์ F Fy = 7.76 N Fx = 3.59 N F =  = N

18 หาทิศทางแรงลัพธ์ F Fy = 7.76 N Fx = 3.59 N


ดาวน์โหลด ppt การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google