งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนสาระภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนสาระภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนสาระภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

2 ตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษาคนควาอยาง มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ สรางสรรค มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

3 อาหารดีมีคุณค่า การอ่านเรื่อง อาหารดีมีคุณค่า เป็นการฝึกทักษะการอ่าน การจับใจความสำคัญและทำให้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ และสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ครบทุกหมู่ตามที่ร่างกายต้องการ

4 ชนิดของคำ การรู้จักคำชนิดต่าง ๆ จะทำให้เรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตรงความหมายและสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5 การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็น
การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็น เป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เราต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับผู้อื่น การฝึกพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นจะทำให้กล้าแสดงความคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้

6 เอกสารอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/ powerpoint_template.php
download_detail.php?id_down=207 /08/ html ProthomSuksa6LessonPlans.html

7 ประวัติผู้จัดทำ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนสาระภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google