งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Telephone Billing System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Telephone Billing System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Telephone Billing System)
TBS (Telephone Billing System)

2 TBS (Telephone Billing System)
เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) หรือ Data sever เพื่อนำมาคิดคำนวณราคาค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ TBS ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ Microsoft .Net Framework และเก็บข้อมูล การโทรศัพท์ไว้ในฐานข้อมูล ของ Microsoft SQL User สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์โดยผ่านทาง Web Server (IIS)

3 คุณสมบัติ TBS 1. TBS สามารถเชื่อมต่อกับตู้ PABX ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สามารถเชื่อมต่อผ่าน Serial Port และ/หรือ เชื่อมต่อผ่าน TCP/IP เป็นต้น 2. TBS เพียงระบบเดียวสามารถเชื่อมต่อกับตู้ PABX ได้หลายยี่ห้อที่ใช้งานร่วมกันใน องค์กร 3. สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยกำหนดเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดการคำนวณได้ สามารถ กำหนดอัตราค่าใช้บริการ และแบ่งช่วงเวลาการคำนวณราคาตามการใช้ของ ทศท. และ กสท. ได้ 4. สามารถบันทึกข้อมูลการโทรภายใน (Extension), การโทรในท้องถิ่น (Local), การ โทรเข้ามือถือ (Mobile), การโทรภายในประเทศ (Domestic), การโทรทางไกล ต่างประเทศ (Oversea) โดยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 5. TBS จะสร้าง Log ไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กับตู้ PABX ในกรณีที่เกิดปัญหา 6. สามารถเรียกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์แบบ GUI ได้

4 คุณสมบัติ TBS 7. สามารถเรียกดูข้อมูลค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 8. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการดู Report ให้กับ User 9. สามารถส่งสรุปรายงาน ผ่านระบบ ได้แบบอัตโนมัติ (Auto ) 10. สามารถทำการสำรองข้อมูลการใช้โทรศัพท์ (CDR) ได้โดยผ่านอุปกรณ์ประเภท Hard Disk, Thumb Drive เป็นต้น 11. สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าโทรศัพท์ โดยใช้ Tool จำพวก Text Editor เช่น Notepad 12. สามารถใช้คำสั่ง Recalculate เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายบางหมายเลขที่ยังไม่มีการคำนวณ 13. สามารถทำรายงานออกมาเป็น PDF กับ Excel (CSV) 14. สามารถดูรายงานผ่าน Web Browser (IE)

5 การทำงานของโปรแกรม TBS

6 Web report การ login เข้าใช้งาน report จะแบ่ง ผู้ใช้งานเป็นสี่ระดับดังนี้ Admin Owner Manager User สำหรับ Admin จะสามารถออกรายงานได้ทุกรายงาน และสามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระดับ Owner, manager และUser

7 Menu report

8 Menu report รูปแบบของรายงาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
รายงาน Extension เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการใช้งานของแต่ละ Extension Dial number ในกรณีที่ต้องการทราบว่ามีการใช้โทรศัพท์โทรไปยังแต่ละหมายเลขปลายทางเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด Destination ในกรณีที่ต้องการทราบว่ามีการใช้โทรศัพท์โทรไปแต่ละประเภทของพื้นที่ปลายทางเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด รายงาน Trunk เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นสายนอก Co line หรือ E1 เป็นต้น รายงาน TOP Usage report เป็นรายงานสรุป จัดลำดับสูงสุดในประเภทต่างๆ

9 ตัวอย่าง report Extension Summary

10 ตัวอย่าง report Extension Details

11 ตัวอย่าง report Dialed Number Details
รายงาน แสดงรายเอียด Extension ที่โทรสั่ง Pizza (1112)

12 ตัวอย่าง report Destination Details
เป็นรายละเอียดแสดงเบอร์ปลายทางและ Extension ที่โทรไป ประเทศ Turkey

13 ตัวอย่าง report Trunk Summary รายงานสรุปค่าโทรศัพท์ในแต่ละ Co line

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt (Telephone Billing System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google