งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory)
ข้อสมมติในการตัดสินใจของผู้บริโภค ความพอใจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า ความพอใจเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้า สามารถเปรียบเทียบความพอใจระหว่างการบริโภคสินค้าประเภทต่างๆ ได้ เช่น ชอบเงาะมากกว่าส้ม มีความคงเส้นคงวาในการตัดสินใจ(transivity) ถ้าชอบมะม่วงมากกว่าเงาะ ชอบเงาะมากกว่าทุเรียน ก็ต้องชอบ มะม่วงมากกว่าทุเรียน

2 ความสำคัญของความคงเส้นคงวา
ถ้าไม่มีความคงเส้นคงวา ผู้บริโภคจะไม่สามารถมีความพอใจสูงสุดจากการบริโภค ได้ ตัวอย่าง ชอบเงาะมากกว่าส้ม ชอบส้มมากกว่าทุเรียน แต่ชอบทุเรียนมากกว่าเงาะ ไม่มีความคงเส้นคงวา ถ้ามีเงาะจะนำไปแลกเป็นทุเรียน นำทุเรียนไปแลกเป็นส้ม นำส้มไปแลกเป็น เงาะ ไม่มีการบริโภค

3 “มาตรวัด”ความพอใจ การจัดลำดับ(ordinal ranking)
ความแตกต่างระหว่างระดับของตัวแปร(cardinal ranking) ส่วนต่าง ดำสูงกว่าแดง 50 ซม. A - B สัดส่วน ดำสูงกว่าแดง 0.5 เท่า A/B เปอร์เซ็นต์ของความแตกต่าง เมื่อมีตัวแปรที่จะเปรียบเทียบเกิน ๒ ตัว ดำสูงกว่าแดง 0.25 เท่าของความแตกต่างระหว่างความสูงของแดงกับขาว (B-W)/(A-B)

4 มาตรวัดความพอใจในทฤษฎีอรรถประโยชน์
แนวคิดที่สำคัญคือความพอใจส่วนเพิ่ม(marginal utility) ความพอใจที่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินค้าอีก 1 หน่วย แนวคิดดังกล่าวทำให้ต้องมีมาตรวัดความพอใจที่สามารถวัดความแตกต่างของ ความพอใจได้ หน่วยของความพอใจคือ util cardinal

5 ปริมาณการบริโภคกับการเปลี่ยนแปลงในความพอใจ
กฏการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์(law of diminishing marginal utility) ในช่วงแรกความพอใจเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น(increasing marginal utility) ในช่วงต่อมาความพอใจเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง(diminishing marginal utility)

6 กราฟของความพอใจ อรรถ TUx ปริมาณขนมครก Q1 Q2 อรรถ MUx ปริมาณขนมครก Q2
b TUx ก ) a ปริมาณขนมครก Q1 Q2 อรรถ a ข ) MUx b ปริมาณขนมครก Q2 Q1

7 หลักการบริโภคให้ได้ความพอใจสูงสุด
ความพอใจสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อความพอใจจากบาทสุดท้ายในการบริโภคขนมครก เท่ากับความพอใจจากบาทสุดท้ายในการบริโภคขนมถ้วย ความพอใจส่วนเพิ่มของรายได้ MUx/Px = MUy/Py ถ้าบริโภคฟรี MUx = MUy

8 ตัวอย่างการบริโภคที่ให้ความพอใจสูงสุด
ตูมตามมีค่าขนม 10 บาทสำหรับซื้อขนมครกและขนมถ้วย ราคาขนมครกเท่ากับฝาละ 1 บาท ราคาขนมถ้วยเท่ากับถ้วยละ 1 บาท บริโภคขนมครกและขนมถ้วยให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้ความพอใจมีฟังก์ชัน U = 2√x +2√Y

9 กระบวนการตัดสินใจ:วิเคราะห์แบบช่วง
X Tux Mux Y Tuy Muy TU 0.00 10 6.32 0.32 1 2.00 9 6.00 0.34 8.00 2 2.83 0.83 8 5.66 0.37 8.49 3 3.46 0.64 7 5.29 0.39 8.76 4 4.00 0.54 6 4.90 0.43 8.90 5 4.47 0.47 8.94

10 กระบวนการตัดสินใจ:วิเคราะห์แบบต่อเนื่อง
การวิเคราะห์จากฟังก์ชันอรรถประโยชน์ I = Px.X + Py.Y

11 ตัวแบบอรรถประโยชน์และลักษณะของเส้นอุปสงค์
จากตัวอย่างอุปสงค์ต่อขนมครก X = IPy/Px(Px+Py) ถ้ารายได้และราคาสินค้าทุกอย่างเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากัน ปริมาณการ บริโภค X จะเท่าเดิม Homogeneous of zero degree ไม่มีภาพลวงตาทางการเงิน(money illusion) เหตุผลในการสร้างตัวแบบอุปสงค์ในรูปแบบ LnQ = LnA +bLnP1/P3 + cLnP2/P3 + dLn I/P3 เพื่อไม่ให้มีภาพลวงตาทางการเงิน

12 อรรถประโยชน์ทางอ้อมและสมการรายจ่าย
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์กับรายได้และราคาสินค้า จาก U= f(x,y) แทนสมการอุปสงค์ต่อ x และ y ก็จะได้ U = f(px,py,I) สมการรายจ่ายได้จากการย้าย I มาทางซ้าย I = f(U,px,py) ใช้ในการหาผลของการทดแทนและผลของรายได้


ดาวน์โหลด ppt ตัวแบบอรรถประโยชน์ (utility theory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google