งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำนักการเงินนิยม Monetarist Theory

2 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน
เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็นที่พักของอำนาจซื้อ เงิน จึงควรคลอบคลุมสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องที่สูงและมีมูลค่าค่อนข้างคงที่ด้วย = เงินในความหมายกว้าง ในด้านครัวเรือน เงินเป็นสินทรัพย์ที่ผู้เป็นเจ้าของถือไว้เพื่อเป็นการสะสมทรัพย์สิน ในด้านธุรกิจ เงินเป็นปัจจัยทุนหรือปัจจัยการผลิต ครัวเรือนมีอุปทาน ในขณะที่ธุรกิจมีอุปสงค์

3 ความต้องการถือเงิน ทรัพย์สินทั้งหมดที่ทุกคนสามารถถืออยู่ในรูปต่างๆ – ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ราคาและอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินประเภทต่างๆ รสนิยมและความพอใจของเจ้าของทรัพย์สิน

4 ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน หมายถึงสิ่งใดๆที่สามารถก่อให้เกิดกระแสของรายได้ในรูปของตัวเงิน สิ่งของ บริการ ( หมายรวมถึงทรัพย์สินมนุษย์ ) ทรัพย์สินที่ไม่ใช่มนุษย์ ต่อ ทรัพย์สินมนุษย์ ( w ) ความไม่สมบูรณ์ของตลาดมีผลกระทบต่อความต้องการถือเงินสองทางด้วยกันในลักษณะที่ตรงข้ามกัน รูปแบบของทรัพย์สิน เงิน พันธบัตร หุ้น สินค้ากายภาพที่ไม่ใช่มนุษย์ ทุนมนุษย์

5 อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สิน
อัตราผลตอบแทนของเงิน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ( iB ) อัตราผลตอบแทนของหุ้น ( iE ) อัตราผลตอบแทนของสินค้ากายภาพที่ไม่ใช่มนุษย์ อัตราผลตอบแทนของทุนมนุษย์ รสนิยมและความพอใจ

6

7

8 รายได้ถาวร รายได้ถาวรของบุคคลบุคคลหนึ่ง คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของรายได้ที่เขาคาดว่าจะได้รับในอนาคต

9 ฟังก์ชันความต้องการถือเงินแบบง่าย

10 สาระสำคัญ ฟังก์ชันต้องการถือเงินมีเสถียรภาพสูง
มีปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออุปทานของเงิน แต่ไม่มีผลกระทบต่อความต้องการถือเงิน ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการเมือง ( จิตวิทยา ) อัตราดอกเบี้ยมิได้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดความต้องการถือเงิน แต่ปัจจัยที่สำคัญคือ รายได้ ดังนั้นแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปก็มิได้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการถือเงินเท่าใดนัก


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google