งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยธุรกิจ (Business Research) การวิจัยธุรกิจ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยธุรกิจ (Business Research) การวิจัยธุรกิจ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยธุรกิจ (Business Research) การวิจัยธุรกิจ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจวัตถุประสงค์ของการวิจัยธุรกิจ  เพื่อให้ได้แนวความคิดหรือ ทฤษฎีใหม่  เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ  เพื่อให้ได้แนวความคิดหรือ ทฤษฎีใหม่  เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

3 ปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัย สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยหรือ ต้องการคำตอบ ปัญหาการวิจัยจะต้องใช้ กระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยหรือ ต้องการคำตอบ ปัญหาการวิจัยจะต้องใช้ กระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ

4 ปัญหาการวิจัยที่ดีปัญหาการวิจัยที่ดี มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม นำไปใช้ในการแก้ปัญหา / การตัดสินใจได้ มีความชัดเจนในประเด็นและขอบข่ายที่ศึกษา ( จะศึกษาปัญหาใด ขอบเขตใด ) เช่น ศึกษาปัจจัย แห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ.... เฉพาะในเขตกทม. และปริมณฑล มีความชัดเจนในประเด็นและขอบข่ายที่ศึกษา ( จะศึกษาปัญหาใด ขอบเขตใด ) เช่น ศึกษาปัจจัย แห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ.... เฉพาะในเขตกทม. และปริมณฑล

5 ปัญหาที่ไม่ต้องไปวิจัยปัญหาที่ไม่ต้องไปวิจัย ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น ทำไมพระอาทิตย์ ขึ้นทางตะวันออก ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น ทำไมพระอาทิตย์ ขึ้นทางตะวันออก ปัญหาส่วนบุคคล เช่น ทำอย่างไรจะได้เป็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาส่วนบุคคล เช่น ทำอย่างไรจะได้เป็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาที่มีความสำคัญน้อย เช่น ทำไมผู้ชาย ชอบผู้หญิงสวย ปัญหาที่มีความสำคัญน้อย เช่น ทำไมผู้ชาย ชอบผู้หญิงสวย

6 ที่มาของปัญหาการวิจัยที่มาของปัญหาการวิจัย ทำไมสินค้า A ของบริษัทขายไม่ค่อยได้ตามเป้า ทำไมสินค้า A ของบริษัทขายไม่ค่อยได้ตามเป้า ทำไมการประมูลด้วยวิธี e-auction จึงไม่ค่อย ทำไมการประมูลด้วยวิธี e-auction จึงไม่ค่อย ได้รับความนิยม ได้รับความนิยม ทำไมการประมูลด้วยวิธี e-auction จึงไม่ค่อย ทำไมการประมูลด้วยวิธี e-auction จึงไม่ค่อย ได้รับความนิยม ได้รับความนิยม ทำไมคนกรุงเทพจึงนิยมใช้บริการร้านค้า ทำไมคนกรุงเทพจึงนิยมใช้บริการร้านค้า สะดวกซื้อ สะดวกซื้อ ทำไมคนกรุงเทพจึงนิยมใช้บริการร้านค้า ทำไมคนกรุงเทพจึงนิยมใช้บริการร้านค้า สะดวกซื้อ สะดวกซื้อ

7 ที่มาของปัญหาการวิจัยที่มาของปัญหาการวิจัย เราสามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์ยอดขาย ของอุตสาหกรรมรถจักยานยนต์ได้หรือไม่ เราสามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์ยอดขาย ของอุตสาหกรรมรถจักยานยนต์ได้หรือไม่ ทำไมนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงไม่นิยมท่องเที่ยว ในประเทศ ทำไมนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงไม่นิยมท่องเที่ยว ในประเทศ ธนาคารออมสินมีต้นทุนและผลตอบแทนเป็น อย่างไร ธนาคารออมสินมีต้นทุนและผลตอบแทนเป็น อย่างไร

8 การหาหัวข้อปัญหาการหาหัวข้อปัญหา หา keyword หรือคำสำคัญให้ได้ก่อน หา keyword หรือคำสำคัญให้ได้ก่อน - ปัจจัยที่มีอิทธิพล - ปัจจัยที่มีอิทธิพล - พฤติกรรม - พฤติกรรม - การวิเคราะห์ - การวิเคราะห์ หา keyword หรือคำสำคัญให้ได้ก่อน หา keyword หรือคำสำคัญให้ได้ก่อน - ปัจจัยที่มีอิทธิพล - ปัจจัยที่มีอิทธิพล - พฤติกรรม - พฤติกรรม - การวิเคราะห์ - การวิเคราะห์ เจาะลึก ( แคบลงไป ) เจาะลึก ( แคบลงไป ) - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เจาะลึก ( แคบลงไป ) เจาะลึก ( แคบลงไป ) - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน คำถามเชิงวิจัย ( อยากรู้ )/ ปัญหาเชิงวิจัย คำถามเชิงวิจัย ( อยากรู้ )/ ปัญหาเชิงวิจัย

9 การหาหัวข้อปัญหาการหาหัวข้อปัญหา คำถามเชิงวิจัย ( อยากรู้ )/ ปัญหาเชิงวิจัย - ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุน รายย่อย คำถามเชิงวิจัย ( อยากรู้ )/ ปัญหาเชิงวิจัย - ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุน รายย่อย

10 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาของ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ( มหาชน ) ธนาคารไทยพาณิชย์ ( มหาชน ) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาของ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ( มหาชน ) ธนาคารไทยพาณิชย์ ( มหาชน ) ความเป็นไปได้ของโครงการโรงงาน ความเป็นไปได้ของโครงการโรงงาน ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการส่งออก ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาการตั้งโรงงานในจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษาการตั้งโรงงานในจังหวัดราชบุรี ความเป็นไปได้ของโครงการโรงงาน ความเป็นไปได้ของโครงการโรงงาน ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการส่งออก ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาการตั้งโรงงานในจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษาการตั้งโรงงานในจังหวัดราชบุรี

11 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ ในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ ในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอยของอุตสาหกรรมก่อสร้างและ เศรษฐกิจถดถอยของอุตสาหกรรมก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลา อสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลา พ. ศ.2540-2544 พ. ศ.2540-2544 กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอยของอุตสาหกรรมก่อสร้างและ เศรษฐกิจถดถอยของอุตสาหกรรมก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลา อสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลา พ. ศ.2540-2544 พ. ศ.2540-2544

12 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด ตราสารหนี้ของนักลงทุนรายย่อย ตราสารหนี้ของนักลงทุนรายย่อย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด ตราสารหนี้ของนักลงทุนรายย่อย ตราสารหนี้ของนักลงทุนรายย่อย ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี

13 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ บริการซักอบรีดของผู้บริโภคในเขต บริการซักอบรีดของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ บริการซักอบรีดของผู้บริโภคในเขต บริการซักอบรีดของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์การประมูลงานระบบไฟฟ้าของ กลยุทธ์การประมูลงานระบบไฟฟ้าของ บริษัทรับเหมาช่วงในประเทศไทยในสภาวะ บริษัทรับเหมาช่วงในประเทศไทยในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจถดถอย กลยุทธ์การประมูลงานระบบไฟฟ้าของ กลยุทธ์การประมูลงานระบบไฟฟ้าของ บริษัทรับเหมาช่วงในประเทศไทยในสภาวะ บริษัทรับเหมาช่วงในประเทศไทยในสภาวะ เศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจถดถอย

14 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือการ์ตูน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือการ์ตูน ในเขตกทม. ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือการ์ตูน ในเขตกทม. ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือการ์ตูน ญี่ปุ่นและจีน ญี่ปุ่นและจีน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือการ์ตูน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหนังสือการ์ตูน ในเขตกทม. ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือการ์ตูน ในเขตกทม. ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือการ์ตูน ญี่ปุ่นและจีน ญี่ปุ่นและจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในระบบ ADSL ของนักศึกษา ความเร็วสูงในระบบ ADSL ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในระบบ ADSL ของนักศึกษา ความเร็วสูงในระบบ ADSL ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

15 ตัวอย่างงานวิจัย : วิทยานิพนธ์ การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจก่อสร้าง ที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ ที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคกลาง การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจก่อสร้าง ที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ ที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคกลาง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร โรงพยาบาลทหารบกในสถานการณ์ที่ต้อง โรงพยาบาลทหารบกในสถานการณ์ที่ต้อง แข่งขัน แข่งขัน ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร โรงพยาบาลทหารบกในสถานการณ์ที่ต้อง โรงพยาบาลทหารบกในสถานการณ์ที่ต้อง แข่งขัน แข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยธุรกิจ (Business Research) การวิจัยธุรกิจ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ กระบวนการที่ดำเนินอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานกับข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google