งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม

2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด จัดทำโดย 1.นางสาวขวัญฤทัย บัวเขียว เลขที่ 12 2.นางสาวชนากานต์ นิวงษา เลขที่ 17 3.นางสาวทัศน์วรรณ มัยวงศ์ เลขที่ 24 สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 ปี 3

3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
ความหมาย วิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมา ใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้

4 ทฤษฎี/แนวคิด จุดมุ่งหมายของการใช้เกมประกอบการสอน
1.เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เสริมสร้างการตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกต่างกัน 2.เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน จะช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียน 3.เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และช่วยฝึกภาษา 4.เป็นเทคนิคในการสอนไวยากรณ์ ระบบเสียงภาษา

5 องค์ประกอบสำคัญของวิธีสอน
มีเกมและกติกาการเล่น มีการเล่นเกมตามกติกา มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการ เล่น ขั้นตอนสำคัญของการสอน ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของ ผู้เรียน

6 ลักษณะของเกมประกอบการสอน
เกมที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอน คือเกมที่เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติ ซึ่ง เป็นการทำซ้ำๆจะเกิดทักษะขึ้นควรจัดทำเป็นเกมที่จะทำให้เรียน สนุกสนาน ตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ ควรออกแบบไม่ให้ผู้เรียนต้องรอคอยนาน

7 ประโยชน์ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีสอนโดยใช้เกม ข้อดี 1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับ ความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น 2) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วย ตนเอง ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และอยู่คงทน 3) เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ

8 ข้อจำกัด 1.เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก
2.เป็นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผู้เรียนทุกคนต้อง มีอุปกรณ์ในการเล่น  เฉพาะตน 3.เป็นวิธีสอนที่ขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ สร้าง 4.เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมการมาก          5.เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการนำการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ

9 คำถามท้ายเรื่อง

10 1.ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญของการสอนที่ดีที่สุด
ก.ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น ข.ผู้เรียนเล่นเกมตามใจชอบ ค.เด็กสามารถเล่นได้เกมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ง.เด็กเล่นเกมตามความของแต่ละบุคคล

11 2.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเกมประกอบการสอน
ก. การฝึกปฏิบัติ ข.เป็นการทำซ้ำๆ ค.สนุกสนาน ตื่นเต้น ง.ให้ผู้เรียนรอคอยนานๆ

12 3. จุดมุ่งหมายของการใช้เกมประกอบการสอน ข้อใดกล่าวถูก ก
3.จุดมุ่งหมายของการใช้เกมประกอบการสอน ข้อใดกล่าวถูก ก. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เสริมสร้างการตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกต่างกัน ข. เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน จะช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียน ค. เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และช่วยฝึกภาษา ง. ถูกทุกข้อ

13 4. เกมการศึกษาได้แก่เกมประเภทใด
ก. เล่นตามมุม ข. จับคู่ภาพเหมือน ค.งูกินหาง ง. เสือกินวัว

14 5. เกมการเล่นกลางแจ้งได้แก่เกมประเภทใด
ก. จับคู่ภาพเหมือน ข. เล่นตามมุม ค. เสือกินวัว ง. โดมิโน่

15 เฉลย 1. ก 2. ง 3. ง 4. ข 5. ค

16 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google