งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ บทที่ 2

2 ข้อมูล (data) ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะสถานะหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความเหมายและประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์

3 สารสนเทศ (Information)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลได้เป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความน่าเชื่อถือมีความหมาย มีคุณค่า และเป็นประโยชน์

4 การประมวลผลสารสนเทศ (Information processing)
การประมวลผลสารสนเทศ หมายถึง การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

5 ชนิดของข้อมูลแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยมีผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ทำการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น ข้อมูลจากการรายงานการวิจัย

6 ลักษณะของข้อมูลที่ดี ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ลักษณะของข้อมูลที่ดี ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.มีความถูกต้องและแม่นยำ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 3. มีความกระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์ครบถ้วน 4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 5. ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google