งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งการบ้านในระบบ E-laering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งการบ้านในระบบ E-laering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งการบ้านในระบบ E-laering
นำเสนอในระบบ Program Pewer Point โดย นักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ

2 เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตจำหน่ายและบริโภค หลักเศรษฐกิจ อย่างพอเหมาะพอดี
อย่างประเสริฐ หลักเศรษฐกิจ สายกลาง คือ หลักธรรม เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดหลัก เศรษฐกิจมัชฌิมา การนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับ วิถีชีวิตของเกษตรกรอย่าง ชาญฉลาด

3 หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริแบบ พออยู่พอกิน
ใช้ทรัพยากร จากท้องถิ่น นำส่วนที่เหลือออกขาย หรือแลกเปลี่ยน กับสินค้าที่ตนเองผลิต พึ่งพาโลกภานนอก ให้น้อยที่สุด เลี้ยงตนเองได้ผลิตเพื่อ พออยู่พอกิน ร่วมมือและเอื้ออาทรกัน กิจกรรมเศรษฐกิจต้องเริ่ม จากตัวบุคคลไปสู่ชุมชน ยึดถือความ พอประมาณ พึ่งตนเอง ทางเดิน สายกลาง เน้นความสมดุล สมมติฐาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริแบบ พออยู่พอกิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องไม่ก้าวกระโดด ไม่มุ่งการบริโภคสูง คุณค่าสำคัญมากกว่ามูลค่า คุ้มค่าสำคัญมากกว่าคุ้มทุน ไม่เน้นการ แข่งขัน ไม่มุ่งการบริโภคเป็น เป้าหมายสำคัญ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินไปไม่ยุ่งยาก พึ่งตนเองได้ หลักการ ครอบครัวเข้มแข็ง เน้นการแข่งขันกับตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ประชาชนอยู่ ร่วมกับชาวบ้านได้ เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ ประชาชน ใช้ที่มีจำกัดเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4 ดำรงชีวิตเหมาะสมฐานะ
รักษากฎกติกา รักษาคุณภาพ พอใจตามความ สามารถ พอใจในสิ่งที่ได้มา ศีล สมาธิ ไตรสิกขา ไม่ตามกระแส ยถาพลสันโดษ ยถาลาภสันโดษ ปัญญา สันโดษ 3 มีความขยัน หลักธรรม เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง อุฏบานสัมปทา อารักขสัมปทา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ 4 ยถาสรุปสันโดษ รู้จักออม อิทธิบาท 4 พอใจตามฐานะ กัลยาณมิตตา สมชีวิตา วิมังสา หมั่นตรวจสอบ คบเพื่อนดี ฉันทะ จิตตะ วิริยะ มุ่งมั่น รักงาน ดำรงชีวิตเหมาะสมฐานะ สุ้งาน

5 ด.ญ.สุรีย์พร คงสุวรรณ เลขที่ 45 ด.ญ.ขวัญชนก ปานนุช เลขที่ 25
สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ.ธิษะนา แย้วยวน เลขที่ 36 ด.ญ.จิราภา ทัพพรหม เลขที่ 26 ด.ญ.กนกพร ขันธเขตร เลขทิ่ 20 ด.ญ.ประพิมพ์วรรณ พรหมสุภา เลขที่ 38 ด.ญ.ไอรดา มังคุด เลขที่ 19 ด.ญ.สุรีย์พร คงสุวรรณ เลขที่ 45 ด.ญ.ขวัญชนก ปานนุช เลขที่ 25 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ส่งการบ้านในระบบ E-laering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google