งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของข้อมูล Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของข้อมูล Excel 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของข้อมูล Excel 2007

2 ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท
ข้อมูลตัวอักษร(Text) ข้อมูลตัวเลข(Number) ข้อมูลที่เป็นสูตร(Formula) ข้อมูลชนิดวันที่(Date) ข้อมูลชนิดเวลา(Time)

3 ข้อมูลประเภทตัวอักษร (Text )
ตัวอักษร a-z หรือ ก-ฮ ในความยาว 1 เซลล์มีตัวอักษรได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจะถูกจัดให้ชิดด้านซ้ายของเซลล์เสมอ

4 ข้อมูลตัวเลข(Number)
ข้อมูลตัวเลข คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้ เป็นตัวเลข 0-9และต้องไม่มีตัวอักษรปนอยู่ เครื่องหมาย % จะหารด้วย 100 สามารถใช้เครื่องหมาย , หรือ . หรือ $ ร่วมกับตัวเลขได้ จะมีเครื่องหมายทางการเงินอยู่หน้าตัวเลขได้ ข้อมูลตัวเลขจะถูกจัดให้อยู่ชิดด้านขวาของเซลล์ สามารถป้อนข้อมูลในรูป Exponential ได้

5 ข้อมูลที่เป็นสูตร (formula)
ข้อมูลที่จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย +,- หรือ = ซึ่งใช้ในการคำนวณแล้วตามด้วยชื่อเซลล์ หรือตำแหน่งของเซลล์ หรือ = ได้

6 เครื่องหมายหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
+ = บวก - = ลบ * = คูณ / = หาร ^ = ยกกำลัง % = หารด้วย 100

7 เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ
= หมายถึง เท่ากับ > หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า >= หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ <= หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ <> หมายถึง ไม่เท่ากับ

8 : = บอกช่วงข้อมูล เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความ
& = การเชื่อมข้อความ เครื่องหมายในการอ้างอิง : = บอกช่วงข้อมูล

9 ข้อมูลชนิดวันที่ (date)
เป็นข้อมูลของวันที่ เดือน หรือปี ที่มาประกอบเข้าด้วยกัน มีรูปแบบอัตโนมัติให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบกำหนดเอง มีเครื่องหมายที่คั่นระหว่างวัน เดือน ปีคือเครื่องหมาย / และเครื่องหมาย – ข้อมูลชนิดสามารถนำมาคำนวณได้ ถ้าไม่ระบุปี โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นปีปัจจุบัน ถ้าไม่ระบุวันที่ โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นวันที่ 1

10 ข้อมูลชนิดเวลา (time)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของข้อมูล Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google