งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าวโพดอบเนย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าวโพดอบเนย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้าวโพดอบเนย

2 ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1.นายอมเศ ชุมชู ชั้นม.3/1
2.นางสาวอินทุอร เลื่องสุนทร ชั้นม.3/1 3.นางสาวจารุณี ขวัญเทพ ชั้นม.3/1 4.นางสาวศศิประภา แซ่เตียว

3 ชื่อครูอาจารย์ทีปรึกษา
คุณครู นิรมล จตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วาณิชย์ปกรณ์

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนรายรับรายจ่ายเป็น
2.เพื่อให้เรียนรู้การปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3.เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ้งกันและกัน 4.มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 การศึกษาข้อมูลโครงงาน
โครงงานการทำข้าวโพดอบเนยเกิดขึ้นจากกระบวนการของสมาชิกในกลุ่มโดยร่วมการจัดทำศึกษาข้อมูลจากหนังสือและผู้คนส่วนใหญ่สามารนำข้าวโพดมาแปรรูปใหม่ได้อีกด้วย

6 ความสำคัญของโครงงาน สร้างโครงงานเพื่อจะได้รู้ขั้นตอนวิธีการทำ และการค้าขายและการทำรายรับ-รายจ่ายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการฝึกประสบการณ์และได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ

7 รายรับ-รายจ่าย วันที่6 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 5 ธ.ค .53 เครื่องปรุง+อุปกรณ์ 570 ขายข้าวโพดได้ 380 กำไรสุทธิ เนื่องจากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย(ค่าอุปกรณ์) -190

8 รายรับ-รายจ่าย วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 7 ธ.ค .53 ค่าของ 370 ขายข้าวโพดได้ 480 กำไร110บาท กำไรสุทธิ เนื่องจากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย(ค่าเครื่องปรุง) -80

9 รายรับ-รายจ่าย วันที่11 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 11 ธ.ค .53 ค่าของ 250 ขายข้าวโพดได้ 380 กำไร130บาท กำไรสุทธิ 50 บาท

10 รายรับ-รายจ่าย วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 12 ธ.ค .53 ค่าของ 220 ยอดยกมาขายได้ รวม 300 กำไร 80 กำไรสุทธิ 80 บาท

11 รายรับ-รายจ่าย วันที่13 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 13 ธ.ค .53 ค่าของ 250 ยอดยกมาขายได้รวม 390 กำไร 140 กำไรสุทธิ 140

12 รายรับ-รายจ่าย วันที่18 เดือนธันวาคม พ.ศ 2553 ว.ด.ป รายจ่าย จำนวนเงิน
หมายเหตุ 18 ธ.ค .53 ค่าของ 260 ยอดยกมาขายได้รวม 470 กำไร 210 กำไรสุทธิ 210 บาท

13 ผลคาดว่าจะได้รับ 1.มีกำไรระหว่างเรียน 2.นำไปประกอบอาชีพได้
3.ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 4.รู้จักการช่วยเหลือการลงทุนการร่วมมือและใจของสมาชิกในกลุ่มด้วย

14 ข้อเสนอแนะ 1.อุปกรณ์ไม่พร้อม 2.อุปกรณ์ถูกขโมย

15 เอกสารอ่างอิง 1.ถามผู้รู้เกี่ยวกับการขายข้าวโพดอบเนย
2.ค้นหาจาก 3.ค้นหาจากหนังสือ


ดาวน์โหลด ppt ข้าวโพดอบเนย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google