งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ
นางจินตนา พจนอารี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ

2 งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ปี 2554
งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. ส่งเสริมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 4. จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

3 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บูรณการ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สารสนเทศ และ สพส.) โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (15 จังหวัด) บูบูรณการ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สารสนเทศ และ สพส.) โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (200 กลุ่ม 75 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์)

4 ส่งเสริมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือหลัก ๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลและจัดทำรายงานข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อีเมล์ ( ) เป็นเครื่องมือ ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า หรือบุคคลที่ติดต่อด้วย

5 รวบรวม ประมวลผลและจัดทำรายงานสถานการณ์ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวบรวม ประมวลผลและจัดทำรายงานสถานการณ์ การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

6 จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งสินค้าไปจำหน่าย ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร

7 จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ งานจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน (2) ญี่ปุ่น (2) เวียดนาม พม่า การประชุมหารือทางการค้าสินค้าสหกรณ์ เครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เกาหลี กัมพูชา ลาว จีน

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google