งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการอุบัติเหตุในโรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการอุบัติเหตุในโรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการอุบัติเหตุในโรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
ระบบการจัดการอุบัติเหตุในโรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

2 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
การจัดทำระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System Implementation) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.18001:2542 ) โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

3 วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
ประวัติวิทยากร วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานบริหารความปลอดภัย (SAFETY ADMINISTRATIVE OFFICER) ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้น 10 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร Fax , Mobile: การศึกษา : ปริญญาโท MBA. มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี T.Ind.Ed.( Electricity ) วิทยาลัยครูพระนคร

4 การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
Modern Safety Management Lead Assessor Auditor ISO9001 Lead Assessor Auditor ISO14001 Lead Assessor Auditor OHSAS 18001 มอก.18001&ISO14001 Implementation ISO9001 Implementation & Auditor ศึกษาดูงานที่ประเทศ อังกฤษ,สหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น,สิงค์โปร์ เป็นที่ปรึกษา มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 กระทรวงแรงงาน ประสบการณ์ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (วัดเลียบ) : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. : Instrument Maintenance Officer คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. : EMR (ISO14001) คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. : OH&SMR (TIS18001) คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. : Gas Operation Section คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. : Administration Section คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท. 2547-Present : Safety Administrative Officer : ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ปส.ผคน.ธกน.)

5 ความเป็นมาของ มอก.18001 : 2542 สังคมอุตสาหกรรม
ความเป็นมาของ มอก : 2542 สังคมอุตสาหกรรม แรงงานทำงานเสี่ยงมากขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม เทคโนโลยีใหม่ ๆ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ สุขภาพอนามัยที่แย่ สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม THAILAND

6 ความจำเป็นในการนำมาตรฐานไปใช้
ควบคุมความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ควบคุมความสูญเสีย เตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้ปลอดภัย สร้างภาพพจน์องค์กรและประเทศไทย

7 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย : ข้อกำหนด (มอก )(เดิม) และความปลอดภัย : ข้อกำหนด (มอก )(ใหม่)

8 แนวทางมาตรฐาน (ใหม่) BS 8800 ISO 9000 ISO มอก

9 หลักของ มอก : 2542 ค้นหาอันตราย กำหนดมาตรการควบคุม ประเมินค่าอันตราย

10 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
0. บทนำ เป้าหมาย ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

11 เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย
1. ขอบข่าย กำหนดข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

12 1. ขอบข่าย คำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 2. การนำไปใช้ องค์ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การทบทวนสถานะเริ่มต้น การทบทวนการจัดการ การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 การตรวจสอบและการแก้ไข การวางแผน การนำไปใช้และการปฏิบัติ

14 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อกำหนดทั่วไป การทบทวนสถานะเริ่มต้น การทบทวนการจัดการ การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสอบและแก้ไข - การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ - การตรวจประเมิน - การแก้ไขและการป้องกัน - การจัดทำและเก็บบันทึก การวางแผน - การประเมินความเสี่ยง - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ - การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติ - โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ - การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และ ความรู้ ความสามารถ - การสื่อสาร - เอกสารและการควบคุมเอกสาร - การจัดซื้อและการจัดจ้าง - การควบคุมการปฏิบัติ - การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน - การเตือนอันตราย

15 องค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ มอก. 18001
การนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ในองค์กรนั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ มอก 1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่ 2. ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ มีส่วนร่วมและ ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 3. ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 4. มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

16 ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
ประโยชน์ที่ได้รับ ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน ลดรายจ่ายกองทุนเงินทดแทน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการอุบัติเหตุในโรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google