งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Management

2 การปกป้องคุ้มครองเหยื่อ/ผู้เสีย [Case Management]
โครงสร้างการทำงาน การปกป้องคุ้มครองเหยื่อ/ผู้เสีย [Case Management] การป้องกัน Prevention การรับแจ้ง Prosecution สหวิชาชีพ GOs & NGOs การคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย Reintegration การช่วยเหลือ Rescuse การบำบัดฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ Rehabilitation การคุ้มครองสวัสดิภาพ Protection

3 บทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในการค้ามนุษย์ รับผู้เสียหายเข้าอยู่ในความคุ้มครอง การติดตาม/ประเมินผล ประสานงานภาครัฐและเอกชน ภายหลังการส่งกลับคืนสู่สังคม ชี้แจงกระบวนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย - จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ พิจารณาคัดแยกเหยื่อ - เตรียมความพร้อมผู้เสียหายในการสอบปากคำ ด้านปัจจัย 4 - จัดหาที่พักปลอดภัย เครื่องอุปโภคบริโภค - ดูแลความปลดภัยระหว่างอยู่ในที่พัก ด้านสังคม จัดทำข้อมูล ประวัติ - ให้คำปรึกษา จัดประชุม Case conference - ส่งต่อ - ติดตามประเมินครอบครัว ส่งกลับภูมิลำเนา ด้านการแพทย์ ตรวจหาอายุที่แท้จริง - ตรวจสุขภาพทั่วไป - ตรวจสภาพทางจิต บำบัดฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ


ดาวน์โหลด ppt Case Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google