งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
4. ข้อกำหนดระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.3การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มอก.18001:2542 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.1ข้อกำหนดทั่วไป 4.2การทบทวนสถานะเริ่มต้น 4.7 การทบทวนการจัดการ 4.3การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.6 การตรวจสอบและแก้ไข 4.6.1การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ 4.6.2 การตรวจประเมิน 4.6.3การแก้ไขและการป้องกัน 4.6.4การจัดทำและเก็บบันทึก 4.4 การวางแผน 4.4.1 การประเมินความเสี่ยง 4.4.2กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ 4.4.3การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.5 การนำไปปฏิบัติ 4.5.1โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.5.2การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และ ความรู้ ความสามารถ 4.5.3 การสื่อสาร 4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสาร 4.5.5การจัดซื้อและการจัดจ้าง 4.5.6การควบคุมการปฏิบัติ 4.5.7การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน 4.5.8 การเตือนอันตราย

3 องค์กร, บริษัท, หน่วยงาน
สรุป !!! องค์กร, บริษัท, หน่วยงาน  การทบทวนสถานะเริ่มต้น  การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและ และความปลอดภัย  การวางแผน  การนำไปใช้และการปฏิบัติ  การตรวจสอบและแก้ไข  การทบทวนการจัดการ OH & SMS มอก : 2542 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

4 4.2 การทบทวนสถานะเริ่มต้น
สรุป !!! กฎหมายเกี่ยวกับ OH & S. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ แนวทางการดำเนินงาน OH & SMS BEST PRACTICE การทบทวนสถานภาพเริ่มต้น ทำครั้งแรกเมื่อเริ่มทำระบบ นำข้อมูลไปกำหนดนโยบาย ทบทวนการจัดการ 4.2 การทบทวนสถานะเริ่มต้น

5 สรุป !!! ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น ความเสี่ยง ผลการตรวจประเมินภายใน
นโยบาย OH & S เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร เหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ปรับปรุง ป้องกันอันตรายอย่างต่อเนื่อง จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน OH & S เผยแพร่นโยบาย OH & S ทบทวนนโยบาย OH & S ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น ความเสี่ยง ผลการตรวจประเมินภายใน 4.3 นโยบาย OH & S


ดาวน์โหลด ppt โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google